lördag 24 augusti

Om juridiska ord på bokstaven N

Artikel. Vad är en nämndeman?
En nämndeman är en person som utan juridisk utbildning dömer i våra domstolar. En nämndeman kallas även lekmannadomare. Att lekmän utgör en del av domstolen förekommer i många länder, till exempel USA som har jury.
Avsikten med nämndemannasystemet är bland annat att stärka allmänhetens insyn i och förtroende för domstolarna samt att garantera att rättsskipningen är i linje med de allmänna värderingarna i samhället, det vill säga folkets röst.
Nämndemän finns i tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och i kammarrätt, men inte i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Nämndemän dömer inte i alla typer av mål. I tingsrätten dömer nämndemän till exempel i vissa brottmål och familjerättsliga mål. Precis som juristdomare avlägger nämndemän domared, röstar i de frågor som hör till avgörande av målen och ansvarar för att lagar och regler följs. Nämndemannens röst är normalt lika mycket värd som juristdomarens, men ibland har juristdomaren utslagsröst.
För att kunna utses till nämndeman måste du vara myndig, svensk medborgare och folkbokförd i den aktuella domstolens domkrets. Du får inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs. Du behöver ha gott omdöme och vara självständig. En nämndeman får inte arbeta som advokat, polis, lagfaren yrkesdomare eller åklagare. Eftersom en nämndeman ska ta ställning till om den som åtalas gjort sig skyldig till brott är det viktigt att du är en god förebild i fråga om allmän laglydnad.
Ibland uppfattas nämndemannauppdraget som politiskt, kanske eftersom nämndemän utses genom val i kommun- eller landstingsfullmäktige. De politiska partierna nominerar personer till nämndemannauppdraget. Men den som nomineras behöver inte tillhöra något parti. Det bör betonas att nämndemannauppdraget är opolitiskt - att ta politisk hänsyn när du dömer strider mot lagen och domareden.
Om du är intresserad av att, vid sidan av arbete eller studier, göra något helt annat kanske nämndemannauppdraget är något för dig. Domstolsverket har en informativ film om olika personer, en sjuksköterska, en programmerare och en kock, som är nämndeman på www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/Namndeman/. Låt dig inspireras till att bli nämndeman, kanske genom det klassiska rättegångsdramat Tolv edsvurna män från år 1957 med Henry Fonda.