söndag 24 mars

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven E

Artikel. Exekutionstitel
Vad gör du om du eller ditt företag har en fordran på någon som inte betalar skulden? För att Kronofogden ska kunna göra något för att du ska få betalt måste du enligt 1 kap 1 § utsökningsbalken ha en exekutionstitel av något slag.
Vad är då en exekutionstitel? En dom från domstol att G ska betala dig 50 000 kr är exempel på exekutionstitel. Utslag eller beslut från Kronofogden om att A ska flytta från (avhysas) från en bostadslägenhet, att A har bättre rätt till en bil än B eller att B ska upphöra med att förvara skrot på en fastighet är andra exempel på exekutionstitlar. Ett godkänt strafföreläggande eller en godkänd ordningsbot om att betala böter är också exempel på exekutionstitlar. Vilka dokument som i Sverige är giltiga exekutionstitlar framgår av lag eller internationella konventioner, där det framgår vilka utländska domar eller beslut som Kronofogden kan verkställa i Sverige.
Vad gör du då om du har en exekutionstitel, till exempel en dom om att G ska betala dig 50 000 kr, men G trots dina muntliga och skriftliga uppmaningar inte frivilligt betalar dig? G kanske håller sig undan eller säger att han ska betala dig, men gör inte det trots påminnelser. Du kan då hos Kronofogden ansöka om verkställighet av domen, det vill säga. att Kronofogden ska utmäta något av G:s egendom eller lön så att du får betalt för din fordran.
Har G någon utmätningsbar egendom, till exempel en bil, kan Kronofogden utmäta bilen så att du får betalt för din fordran. Om G saknar utmätningsbar egendom meddelar Kronofogden ett beslut om att G saknar utmätningsbara tillgångar. Om du vill läsa mer om Kronofogdens verksamhet finns det mycket bra information på www.kronofogden.se.
I sammanhanget noteras ett klokt citat av William Shakespeare: ”Ord betalar ingen skuld”.