onsdag 16 oktober

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven T

Artikel. Vad är tomträtt?
Tomträtt är inte jultomtens rätt, även om barnen tillskriver tomten många rättigheter som att jultomten får bestämma om barnen varit snälla och därmed har rätt till gåvor.
Tomträtt är en mycket stark nyttjanderätt till en fastighet som ägs av stat eller kommun. Som innehavare av tomträtt har du nästan samma ställning som en ägare till fastigheten. Mot en årlig avgift, så kallad avgäld, som betalas till staten eller kommunen får du rätt att nyttja tomten.
Syftet med införandet av tomträtt år 1907 var att främja att enskilda, som saknade eller inte ville investera kapital, skulle få tillgång till mark utan att behöva köpa marken.
I Sverige finns det cirka 62 000 fastigheter som är upplåtna med tomträtt, vilket motsvarar cirka två procent av fastigheterna i Sverige. Drygt hälften av tomträtterna är koncentrerade till sju kommuner; Göteborg, Kiruna, Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm och Västerås. De flesta av dessa tomträtter är avsedda för småhus, men det finns även tomträtter som är upplåtna för andra ändamål som flerbostadshus, kontor eller annat.
Tomträtten gäller under obestämd tid. Fastighetsägaren kan som huvudregel tidigast säga upp tomträttsavtalet 60 år efter upplåtelsen. För att uppsägning ska bli aktuell måste det vara av vikt för staten eller kommunen att fastigheten ska användas för bebyggelse av annan art eller på annat sätt än tidigare. Som tomträttsinnehavare kan du inte säga upp tomträttsavtalet, utan om du ska flytta får du överlåta tomträtten till någon annan. Fler bestämmelser om tomträtt finner du i 13 kapitlet jordabalken.

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.