tisdag 23 april

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven G

Artikel. Vad är giftorättsgods?
Begreppen giftorättsgods och enskild egendom har du kanske hört, men vad är egentligen giftorättsgods? Begreppen kan aktualiseras till exempel när ett äktenskap upplöses. Vid upphörandet av ett äktenskap ska makarnas egendom fördelas genom bodelning. Det är makarnas giftorättsgods som ingår i bodelningen och som delas mellan makarna, det vill säga inte den enskilda egendomen.
Alla tillgångar i ett äktenskap utgör giftorättsgods, om det inte är enskild egendom. Vad är då enskild egendom? En persons tillgångar kan ha gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord, ett förordnande i testamente eller en gåva med förbehåll att egendomen ska vara mottagarens enskilda.
Begreppen giftorätt eller giftorättsgods ska inte förväxlas med äganderätt till egendom. Giftorätten innebär endast att makarna har ett latent anspråk på giftorättsgodset när äktenskapet upphör, men vardera make ansvarar under äktenskapet för sina egna skulder och tillgångar. När du gifter dig blir du alltså inte automatiskt ägare till din makes egendom, även om egendomen utgör giftorättsgods. Det innebär att du som är gift kan förfoga över din egen egendom genom till exempel försäljning utan den andre makens samtycke.
Det finns dock vissa begränsningar, med andra ord ingen regel utan undantag. En make kan inte förfoga över giftorättsgods som är den gemensamma bostaden eller det gemensamma bohaget utan den andra makens godkännande. Det krävs samtycke från den andra maken för att till exempel sälja, pantsätta eller hyra ut den gemensamma bostaden eller bohaget.
Sammanfattningsvis är giftorättsgods all makarnas egendom som inte är enskild egendom. Giftorättsgodset ingår i en framtida bodelning mellan makarna. För att egendom ska vara enskild krävs att det angivits i äktenskapsförord eller förordnats i testamente eller gåva. Äktenskap förändrar inte makarnas äganderätt. Den make som äger egendomen kan fortfarande fritt förfoga över denna så länge som det inte rör sig om den gemensamma bostaden eller bohaget.