tisdag 23 april

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven G

Artikel. Vad är giftorättsgods?
Begreppen giftorättsgods och enskild egendom har du kanske hört, men vad är egentligen giftorättsgods? Begreppen kan aktualiseras till exempel när ett äktenskap upplöses. Vid upphörandet av ett äktenskap ska makarnas egendom fördelas genom bodelning. Det är makarnas giftorättsgods som ingår i bodelningen och som delas mellan makarna, det vill säga inte den enskilda egendomen.
Alla tillgångar i ett äktenskap utgör giftorättsgods, om det inte är enskild egendom. Vad är då enskild egendom? En persons tillgångar kan ha gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord, ett förordnande i testamente eller en gåva med förbehåll att egendomen ska vara mottagarens enskilda.
Begreppen giftorätt eller giftorättsgods ska inte förväxlas med äganderätt till egendom. Giftorätten innebär endast att makarna har ett latent anspråk på giftorättsgodset när äktenskapet upphör, men vardera make ansvarar under äktenskapet för sina egna skulder och tillgångar. När du gifter dig blir du alltså inte automatiskt ägare till din makes egendom, även om egendomen utgör giftorättsgods. Det innebär att du som är gift kan förfoga över din egen egendom genom till exempel försäljning utan den andre makens samtycke.
Det finns dock vissa begränsningar, med andra ord ingen regel utan undantag. En make kan inte förfoga över giftorättsgods som är den gemensamma bostaden eller det gemensamma bohaget utan den andra makens godkännande. Det krävs samtycke från den andra maken för att till exempel sälja, pantsätta eller hyra ut den gemensamma bostaden eller bohaget.
Sammanfattningsvis är giftorättsgods all makarnas egendom som inte är enskild egendom. Giftorättsgodset ingår i en framtida bodelning mellan makarna. För att egendom ska vara enskild krävs att det angivits i äktenskapsförord eller förordnats i testamente eller gåva. Äktenskap förändrar inte makarnas äganderätt. Den make som äger egendomen kan fortfarande fritt förfoga över denna så länge som det inte rör sig om den gemensamma bostaden eller bohaget.

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”