måndag 22 april

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven H

Artikel. Vad är hembud?
Hembud innebär en skyldighet att erbjuda en viss person eller en viss krets av personer möjlighet att köpa eller inlösa viss egendom i samband med överlåtelse av egendomen. Hembudsförbehåll är en form av överlåtelsebegränsning som finns inom flera olika rättsområden inom juridiken. Hembudsskyldighet föreligger ofta vid överlåtelse av aktier och alltid vid överlåtelse av bostadsarrende.
Hembudsförbehåll för aktier förekommer i de flesta aktiebolags bolagsordningar. I bolagets bolagsordning kan du se om de aktier som du ska köpa eller sälja omfattas av hembud eller någon annan överlåtelsebegränsning. Syftet med ett hembudsförbehåll är att göra det möjligt för aktieägarna att förhindra oönskade förändringar i bolagets ägarkrets. Förbehållet är av stor betydelse för mindre aktiebolag, där det för aktieägarna är av vikt att veta vilka som ska bli delägare i bolaget. Till exempel vill ägarna normalt inte att en konkurrent ska äga aktier i bolaget.
Ett hembudsförbehåll vid förvärv av aktier innebär att en aktieägare eller annan har rätt att lösa in en aktie som övergått till en ny ägare. Hembudsförbehållet kan avse varje äganderättsövergång, alltså inte bara köp, byte eller gåva utan även familjerättsliga fång som arv och bodelning. Den som förvärvat aktien är sålunda skyldig att erbjuda de som har lösningsrätt att köpa tillbaka aktien. Lösningsrätten vid hembudsförbehåll inträder först efter det att aktien överlåtits till ny ägare. Hembudsförbehållet hindrar inte en aktieägare att överlåta sina aktier, utan endast en skyldighet för köparen att sälja aktierna om någon aktieägare vill utnyttja sin lösningsrätt. Om personerna som har hembudsrätt väljer att inte utnyttja denna, får den nya ägaren föras in i aktieboken.
Många sommarstugor står på arrenderad mark. Vid övergång av ett bostadsarrendeavtal, vilket ofta sker i samband med en försäljning av en byggnad (”stugan”) på ofri grund, föreligger enligt 10 kap. 7 § jordabalken en obligatorisk hembudsplikt. En bostadsarrendator som vill överlåta sitt bostadsarrendeavtal måste först erbjuda jordägaren att återta arrenderätten samt att inlösa arrendatorns byggnader mot skälig ersättning. Arrendatorn måste alltså skriftligen hembjuda arrendestället till jordägaren innan det kan säljas till någon annan. Det är mycket viktigt att hembudsskyldigheten iakttas – arrendatorn kan annars förlora sin arrenderätt.
Hembudsplikten gäller dock inte om arrenderätten övergår genom bodelning, arv eller testamente. Om till exempel arrendatorn avlider behöver alltså inget hembud ske för att arrendatorns arvingar ska få överta arrenderätten.
Sammanfattningsvis innebär begreppet hembud en skyldighet att erbjuda annan person möjlighet att inom viss tid lösa den egendom som är föremål för överlåtelse.
Beträffande investeringar i aktier och annan egendom avslutar jag med ett citat från Warren Buffett: ”Investera mest i dig själv. Du är din största tillgång.”