onsdag 16 oktober
I Hörnefors är det nära till allt
Foto: Peter Öberg

I Hörnefors är det nära till allt

2 oktober, 2019

Artikel. Holmsund och Sävar har tidigare varit under luppen i Bil & Bostads artikelserie om orter i Umeå kommun. Nu har turen kommit till Hörne-fors. I den tidigare bruksorten finns fortfarande gott om centrala ytor för näringsverksamheter.
– Jag skulle säga att det finns en bra beredskap för nya verksamheter här, säger Per Westergren, affärsledare för verksamheter på Umeå kommun.

Hörnefors är tätorten som länge var känd för sin fabriksnäring. Redan 1775 anlades den första stora verksamheten här, då Hörnefors bruk påbörjade sin järntillverkning på orten. En sulfitfabrik verkade även här under större delen av 1900-talet, fram till dess nedläggning 1982. Precis som många andra samhällen runtomkring Umeå präglas dagens Hörnefors kanske mest av en omfattande pendlingstrafik.
I och med utbyggnaden av Botniabanan fick Hörnefors ett nytt resecentrum 2011. Bygget kostade 28,6 miljoner kronor och trafikeras av både buss- och tågtrafik. Ortens historia som brukssamhälle har här även satt sina spår i arkitekturen. Resultatet är en fasad i rött tegel, med inslag av svarta tegelband. Byggnaden är belägen i den norra delen av Hörnefors, där invånarna har möjlighet att nå perrongen från båda sidorna av Hörneån.

Åtta år med Botniabanan
Det har gått åtta år med Botniabanans trafik genom orten, men vad har den haft för inverkan på vardagen här?
– Det finns ju många pendlare som bor i Hörnefors, berättar Per Westergren, affärsledare för verksamheter på Umeå kommun, och för dem, och alla andra invånare här, har nog Botniabanan gjort en stor skillnad. Men jag skulle inte säga att Botniabanan har haft någon direkt inverkan på efterfrågan att starta verksamheter här i Hörnefors. Den har säkert betytt mycket för de verksamheter som redan finns här, men det är först nu på senare år som vi har sett en ökad aktivitet på den lokala verksamhetsmarknaden.
Översiktsplanen för Hörnefors togs fram i samband med planeringen av Botniabanans dragning. Den innehåller möjligheter för bebyggelseutveckling, som ska fungera stärkande för trafikförbindelsen, där Hörnefors tätort med expansionsområde ingår.
– Jag jobbade på kommunen när man började ta fram planerna för Botniabanan, minns Per Westergren, och det är klart att det påverkade ens arbete. Det är ju en detalj som man måste ta med i planeringen. Men det har inte skiljt sig från de andra faktorerna som ingår i det planeringsarbete man gör dagligen.
– Den gällande detaljplanen för Hörnefors ska ses över, fortsätter han, och det är något som har diskuterats under en ganska lång tid, men än så länge är inga beslut fattade på den punkten.

Tillgänglighet och natur
Bebyggelsen i Hörnefors ligger i direkt kontakt med såväl havet, som den viktiga kommunikationslänken E4. 2018 bodde blott 2538 personer på orten, enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån, men Per Westergren vill mena att det finns många fördelar med att bo på en ort av den här storleken.
– Den största fördelen med Hörnefors är tillgängligheten, menar han, med all miljö som finns runtikring, och allt vad det innebär. Det är nära till allt och det mesta man behöver finns egentligen redan på orten. Vad gäller bostäder och verksamheter är det dessutom ganska fördelaktiga prisskillnader, om man jämför med Umeå i första hand. I båda fallen finns det också större ytor här än vad det kanske gör i Umeå nu för tiden. Samtidigt finns det bra med kommunikationer, där Botniabanan så klart är en stor fördel. Inte bara för pendling till Umeå, utan även till närliggande orter söderut.
Tillväxtplaner
Västerbottens-Kuriren har tidigare skrivit om kommunens planer för att göra Hörnefors större. Redan 2014 utvidgade Länsstyrelsen strandskyddet med 200 meter. Tanken är således att orten ska växa österut, för att på sikt sedan utvidgas i nordlig riktning. I dag finns bland annat projekt för att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter, samt en ny förskola. Det preliminära syftet är att tillgodose bostadsbehovet, men även att skydda Hörnefors strandområde.
– Det finns fortfarande bra med centrala ytor för verksamheter här. Vi har bland annat ett område intill brandstationen, där det nyligen har sålts en tomt, och där det redan har börjat byggas. Vad gäller övriga tomter har vi fortfarande kvar att göra undersökningar, för att säkerställa att det inte finns risk för några föroreningar. Men det arbetet har redan påbörjats, förklarar Per Westergren, innan han avrundar.
– Sedan finns det stora ytor ut mot E4. Området mellan E4 och Botniabanan är helt klart tänkbart för utbyggnad av verksamheter på orten. Det pågår även planering för nya infarter till Hörnefors, vilket brukar innebära bra affärslägen. Så jag skulle säga att det finns en bra beredskap för nya verksamheter här. Det arbetet går ju också hand i hand med arbetet för nya bostäder. Ju fler verksamheter på orten, desto fler bostäder behövs. Det ena följer med det andra.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.