onsdag 16 oktober
Bilar från A till Ö: Colorale – landvinnande laståsna
Foto: Renault Communication

Bilar från A till Ö: Colorale – landvinnande laståsna

2 oktober, 2019

Artikel. En bil för bönder och bosättare. Modellen Colorale skulle fylla tomrummet i den franska fyrtiotalstrafiken men också hjälpa Renault att erövra ny mark.

På 1500-talet började européer erövra områden i andra världsdelar. Folk har visserligen i alla tider försökt skaffa sig kontroll över grannfolks territorier, men att som de europeiska stormakterna färdas över haven för att lägga under sig andra länder, det var något nytt. I de fall då ett betydande antal medborgare från de erövrande länderna flyttade till de beslagtagna territorierna kom dessa att kallas kolonier. Ordet ”koloni” kommer från latinets colonia (”bosättning”, ”lantgård” eller ”nybygge”) vilket kommer från ordet colonus (”bosättare”, ”åbo”, ”arrendator”, ”bonde”, ”jordbrukare” eller ”lantbrukare”) vilket i sin tur kommer från det latinska verbet colere, som betyder framför allt ”odla” men också ”bruka”, ”bebo”, ”respektera”, ”sköta”, ”vakta”, ”vårda” eller ”förädla” (från colere kommer också ord som ”kultur” och ”kultivera”).
En av de största kolonialmakterna var Frankrike, som skaffade sig besittningar i Nordamerika, Västindien, Sydamerika, Ostasien, Indiska Oceanen, Stilla havet och Afrika. Mycket stora områden i Nord- och Västafrika blev franska territorier.
Européerna erövrade andra världsdelar och exploaterade dess invånare. Men Europa var inte förskonat från förtryckares försök att skaffa sig kontroll över andra folk. Fruktansvärda mängder människor dog och stora delar av Europa föröddes av 1900-talets världskrig.

Pons piskade på
Frankrike blev illa sargat i båda krigen. Efter andra världskrigets slut låg delar av landet i ruiner. Fordonsindustrin var till stora delar plundrad och sönderbombad. Det rådde brist både på maskiner och på råvaror, bland annat stål. Många fordon hade förstörts under kriget och regeringen ansåg att man snabbt behövde öka fordonsproduktionen för att kunna bygga upp landet igen.
Ingenjören Paul-Marie Pons blev industriminister och ledde arbetet med att få fram fler fordon. Efter honom uppkallades den så kallade Pons-planen för industriproduktion, som bland annat innebar att bilbyggandet samordnades centralt och att staten gav de franska biltillverkningsföretagen olika uppgifter. Företaget Renault, som i samband med krigsslutet hade förstatligats, fick i uppdrag att ta fram ett mångsidigt mellanstort chassi som kunde förses med flera olika påbyggnader för både gods- och persontransport.
Bilen skulle göras billig och oöm och var avsedd för användning dels på den franska landsbygden, dels i kolonierna. Den fick namnet Colorale, som är en sammansättning av två adjektiv i feminin form, coloniale och rurale. Det franska ordet rural kommer från latinets rus, som betyder ”åker”, ”fält”, ”lantgård”, ”land” eller ”landet”. Från rus kommer förresten också ordet ”rustik”, vilket Colorale kunde sägas vara. Den första versionen av bilen fick en kaross som till stora delar var byggd i trä. Detta var inte för att Renault trodde att det var sådana karosser som efterfrågades utan berodde på bristen på stål och maskiner för metallbearbetning. Tanken var dock att träet skulle bytas ut i takt med att tillgången på stål ökade (bland annat för att minska risken att termiter åt upp karosserna i kolonierna).

Inget finlir
Avsikten med Colorale var inte att den skulle bli tekniskt avancerad. Enkel konstruktion och tålighet prioriterades framför förfining. Bilar med självbärande karosser hade börjat byggas redan före kriget, men detta var inget för Colorale. Att bygga bilen på en ram underlättade förstås också när chassiet skulle förses med olika typer av karosser.
Colorale kunde fås i fem olika basversioner: stationsvagn, skåpbil, taxi, pickup och lastbilschassi med hytt för kundens eget val av påbyggnad. Det koloniala och lantliga fortsatte i namngivningen av stationsvagnen som i fyradörrarsutförande kallades Prairie (”prärie”) och i tvådörrarsutförande Savane (”savann”, ”grässtäpp”). Savann hade dessutom öppningsbar vindruta samt segelduk i stället för fönster där bak för att bilen skulle bli behagligare att köra i kolonialt klimat. År 1952 kom en fyrhjulsdriven version av Prairie och Savane för att förbättra framkomligheten på dåliga lantliga vägar. Och för att förbättra Renaults framkomlighet på den av bilmärket dittills obrutna amerikanska mark(nad)en sponsrade märket samma år en expedition som färdades från Eldslandet i sydligaste Sydamerika till Fairbanks i Alaska med en Colorale Savane och en Colorale pickup.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.