onsdag 16 oktober
Byggkollen: Lundabron och Västra stranden

Byggkollen: Lundabron och Västra stranden

18 september, 2019

Artikel. Det byggs för fullt i Umeå. Byggkollen uppmärksammar byggprojekt som är på gång i staden – allt från vägprojekt till byggnader och bostadsområden.

 

Lundabron

Efter några förseningar närmar sig nu färdigställandet av Lundabron över Umeälven i höjd med Lundåkern.

Det var år 2016 som det klubbades att det skulle bli en gång- och cykelbro över Umeälven vid Bölesholmarna. Bron binder samman stadens västra delar (på älvens norra sida) med Västteg och Bölesholmarna, och blir Sveriges längsta hängbro för gång- och cykeltrafik. För ökad stabilitet är bron timglasformad, alltså smalare i mitten än vid kanterna.

 

Västra stranden

Inflyttningsdatumet närmar sig för Västra strandens boende. De fyra elvavåningshusen i naturskön miljö innehåller 170 bostadsrätter.

Västra stranden vid Umeälven, Väst på stan, består av fyra elvavåningshus vilka har uppförts i två etapper. Första etappens lägenheter är slutsålda och snart färdigställda, medan andra etappens bostäder väntas vara klara för inflyttning år 2021. Totalt finns i husen 173 lägenheter på mellan ett och fyra rum.

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.