måndag 16 september
Byggkollen: Västra länken
Illustration: Trafikverket

Byggkollen: Västra länken

11 september, 2019

Artikel. Umeåprojektet är namnet på den ringled som byggs runt Umeå. Två tredjedelar är klara, och det som nu återstår är den så kallade Västra länken. Och där pågår arbetet för fullt.

Att ”förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och luftkvaliteten i centrala Umeå samt förbättra framkomligheten på europavägnätet” är syftet med Umeåprojektet, ringleden runt Umeå. 1997 togs det första steget i form av en ny cirkulationsplats vid stadens södra infart, och år 2001 föll en första stor pusselbit på plats då Kolbäcksbron invigdes.
Kortfattat består projektet av tre delar: Östra länken, Norra länken och Västra länken. År 2012 stod två av de tre delarna klara då Norra länken, mellan Ersboda och Umedalen, samt Östra länken, där E4 går idag, invigdes.
Det som nu återstår, och som har dragit ut på tiden, är Västra länken. Västra länken går från cirkulationsplatsen vid Avion, via Röbäck, över en ny bro över Umeälven, till Klockarbäcken/Umedalen.
Arbetet pågår just nu för fullt, och kring år 2021 väntas Västra länken – och därmed hela ringleden – stå klar, och detta blir då den nya E12-sträckningen.

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.