lördag 14 december

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven R

28 augusti, 2019

Artikel. Vad är regressrätt?
Regressrätt innebär att du kan ha rätt att få ersättning för en betalning som du har gjort för någon annan. Regressrätt kan till exempel bli aktuellt vid borgen, skadestånd eller i ett handelsbolag.
Om du och en kompanjon driver ett handelsbolag är ni primärt och solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser och skulder. Ansvaret innebär att om handelsbolaget inte kan betala skulden kan borgenären kräva att du ska betala skulden. När du betalar skulden får du regressrätt mot bolaget och kompanjonen. Det innebär att din kompanjon eller handelsbolaget är skyldig att återbetala skulden till dig.
Om du, som en av flera skadeståndsskyldiga med solidariskt ansvar enligt 6 kap 4 § skadeståndslagen, ensam har fått betala hela skadeståndet, kan du göra gällande regressrätt mot övriga.
Regressrätt förekommer även vid borgensåtaganden, till exempel om du har gått i borgen för din sons lån om 200 000 kr. Om sonen inte betalar lånet kan borgenären kräva dig på hela beloppet. Du är då skyldig att betala i enlighet med ditt borgensåtagande, men har regressrätt mot din son.
En förutsättning för regressrätt är att den som återkräver verkligen har erlagt betalning. Regressrätten utövas genom att den som har betalat framställer krav på betalning till den mot vilken regress utövas.

Vad är retentionsrätt?
Retentionsrätt innebär att en borgenär har rätt att hålla kvar egendom tillhörande gäldenären som säkerhet för obetald skuld. Retentionsrätten är en form av påtryckningsmedel som borgenären kan nyttja för att få gäldenären att betala skulden.
Till exempel har en skomakare rätt att kvarhålla dina skor som säkerhet till dess att betalning sker. Betalar du skomakaren för arbetet har han eller hon inte längre rätt att kvarhålla dina skor. Retentionsrätten upphör när du betalar skulden.
I lag om retentionsrätt för fordran hos en hotellgäst regleras hotell och pensionats retentionsrätt. Utöver hotell och pensionat gäller lagen även vid tillfällig vistelse i annans lägenhet, till exempel om du tillfälligt hyr ut ett enstaka rum åt en resenär. Enligt lagen har alltså hotell och pensionat, enligt i lagen närmare angivna förutsättningar, rätt att kvarhålla gästens bagage som säkerhet för fordran till dess att gästen har betalat för vistelsen.
Den som har retentionsrätt har vanligtvis endast rätt att kvarhålla egendomen, inte sälja densamma. Hotell och pensionat har dock enligt i lagen angivna förutsättningar rätt att även sälja gästens bagage som täckning för fordran.

Vad är rättsskyddsförsäkring?
Rättsskyddsförsäkring är en delförsäkring som ofta ingår i hem-, villa- eller fritidshusförsäkringar (”rättsskydd”) och kan täcka en del av dina kostnader för advokat om du skulle hamna i en tvist. Rättsskyddet täcker dock inte alla kostnader och det finns ett maxbelopp om cirka 200 000 kr, fyra eller fem prisbasbelopp, beroende på försäkringsvillkoren.
Vilka tvister omfattar rättsskyddet? Det beror på villkoren i din försäkring. Normalt krävs att tvisten avser ett belopp som överstiger 23 250 kronor, det vill säga ett halvt prisbasbelopp. Det krävs som regel att tvisten är ett så kallat tvistemål som kan prövas i Tingsrätt, Hovrätt eller Högsta domstolen. En tvist som handläggs av förvaltningsdomstol eller administrativ myndighet såsom Länsstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, Arrendenämnden eller Hyresnämnden omfattas vanligtvis inte.
Exempel på tvister som delvis kan ersättas av rättsskyddet är tvister rörande avtal, fordran, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom som bilar och båtar.
För att rättsskydd ska beviljas krävs normalt att du företräds av ett för tvisten lämpligt ombud, till exempel en advokat eller biträdande jurist vid advokatbyrå. Advokaten kan hjälpa dig med att ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.
Sammanfattningsvis: om du skulle hamna i en tvist om en bil eller bostad som du har köpt eller sålt kan du få viss ersättning för att få biträde av advokat genom rättsskyddet. Tänk på att villkoren för rättsskydd varierar beroende på vilken försäkring du har. Du kan läsa mer om rättsskydd på www.konsumenternas.se.

Vad är rättshjälp?
Om du inte har en försäkring med rättsskydd som täcker en del av kostnaderna i din tvist kan du i vissa undantagsfall ha rätt till rättshjälp. Reglerna om rättshjälp finns i Rättshjälpslagen, som är en social skyddslagstiftning för den som har svag ekonomi och saknar rättsskydd.
För att beviljas rättshjälp får du inte ha ett ekonomiskt underlag som överstiger 260 000 kronor per år. Med ekonomiskt underlag avses förenklat dina inkomster och tillgångar med avdrag för dina skulder och eventuell underhållsskyldighet. Har du en försäkring med rättsskydd som täcker kostnaderna ska det nyttjas i första hand.
Rättshjälp söker du tillsammans med din advokat. Om rättshjälp beviljas betalar staten viss del av privatpersons kostnad för advokats arbete, dock högst med 100 timmar.
Rättshjälpen är dock inte helt gratis. Du ska själv betala en så kallad rättshjälpsavgift som varierar i storlek. Du kan läsa mer om förutsättningarna för rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens hemsida, www.rattshjalp.se.
Jag avslutar med ett citat om att lämna biträde från den brittiska författaren W. H. Auden (1907-1973): ”We are all here on earth to help others; what on earth the others are here for I don’t know.”

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer