onsdag 16 oktober
Cleveland – Moses fastighetsklipp

Cleveland – Moses fastighetsklipp

14 augusti, 2019

Artikel. Vikingen Thorkil från Kliflond tog vad han ville ha. Han skulle säkert ha varit stolt över sin ättling Moses, som i ett försök att göra Ohio till en Connecticut-koloni lurade till sig land och fick en stad uppkallad efter sig.

I norra England, i grevskapet Yorkshire, där floden Tees rinner ut i Nordsjön, finns området Cleveland. Som så ofta är fallet med ortnamn är namnet Cleveland en beskrivning av naturen på platsen. Frågan är dock vilken del av områdets varierande natur som beskrivs. Enligt den mest vedertagna förklaringen kommer ortnamnet från det anglosaxiska ordet clif, som senare blev engelskans cliff (”klippa”).
En källa pekar ut den norske kungen Harald Hårdråde som namnets upphovsman – när Harald närmade sig Yorkshires kust var klipporna det första han såg och innan han gick i land för att plundra ska han därför ha kallat området Kliflond (”Klippland”). Och ovedersägligen finns här gott om höga, branta klippor. Men det finns förstås också skrevor mellan klipporna och vissa hävdar att det snarare var dessa klyftor som gav området dess namn – alltså att namnet Cleveland skulle ha med ordet cleave (”klyva”) att göra.

Latin eller lera?
Enligt en annan förklaring kommer Cleve-delen av namnet från det engelska ordet clay (”lera”) och skulle då syfta på de täta lerjordar som också förekommer i området. Ytterligare en förklaring till namnet är att det skulle komma från latinets Caluvium, vilket verkar ha varit romarnas namn på den stad som nu heter Guisborough och som ligger i området Cleveland. Men om namnen Cleveland och Caluvium har med varandra att göra förefaller det mer troligt att det var det naturbeskrivande Cleveland som kom först och att det var romarna som gjorde om namnet när de kom dit.
I klipp- och lerlandet bodde i mitten av 1000-talet den mäktige Thorkil, som kallade sig Thorkil de Cliveland. (Stavningen skiftar, som synes – vid denna tid fanns inget standardiserat skrivsätt.) Detta ska enligt uppgift vara ursprunget till efternamnet Cleveland.
Den välbärgade släkten spred sig och sex sekel senare föddes Moses Cleaveland i Ipswich, en stad längre söderut längs den engelska ostkusten. Han utvandrade till Nordamerika, där han gifte sig med walesiskan Ann Winn. Paret fick tolv barn, varav tydligen tillräckligt många överlevde för att namnet Cleaveland skulle få fäste även på den sidan av Atlanten.

Vass klippare vid sjön
Ett av Moses Cleavelands många barnbarnsbarnbarn hette Moses Cleaveland. Han föddes i staden Canterbury i Connecticut, studerade juridik och blev advokat, militär och politiker. Han var dessutom en av de största aktieägarna i företaget Connecticut Land Company, som ansåg sig äga 12 000 kvadratkilometer mark i ett område som kallades Connecticut Western Reserve (vilket trots namnet inte låg i det som nu är delstaten Connecticut, utan vid Erie-sjöns södra strand i nuvarande Ohio). Denna åsikt delades dock inte av områdets urfolksstammar. I sin egenskap av jurist, militär, politiker och/eller aktieägare skickades Moses Cleaveland dit för att tala dem till rätta. Han gjorde ett klipp och lyckades med hjälp av whisky och glaspärlor ”köpa” landet av ursprungsbefolkningen.
Där Cuyahoga-floden mynnar ut i Erie-sjön tyckte Cleaveland att det var så vackert att han bestämde att en stad skulle grundas. Med tanke på de omgivande träskmarkerna, de bistra vintrarna och att de som drivits bort från området inte var så vänligt inställda till nya bosättare var det från början svårt att övertyga nybyggare om platsens fördelar – första året bodde bara fyra personer i staden (Cleaveland själv återvände aldrig till den vackra plats som fick hans namn). Invånarna kom dock så småningom och Cleveland är nu den 52:a största staden i USA.

Blev bilstad
I Cleveland, liksom i flera andra stora städer runt de Stora sjöarna, har det funnits många biltillverkare. Några av dem uppkallade sina märken efter staden. Namnet Cleveland har således burits av bland annat en elbil som tillverkades under åren runt förra sekelskiftet, en annan elbil som producerades från 1908 till 1910, en bil med en-, två och fyrcylindriga förbränningsmotorer som byggdes i flera olika modeller från 1902 till 1904, en bil som tillverkades från 1904 till 1909 och som kaxigt marknadsfördes som ”bilen som saknar svaga punkter”, en fyrcylindrig minibil som såldes under 1914 samt ett bilmärke som byggdes från 1919 till 1925 och som var en sorts budgetversion av märket Chandler, som Bilar från A till Ö berättade om i vintras.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.