lördag 20 juli
Bilar från A till Ö: Civics marknad var alla människor

Bilar från A till Ö: Civics marknad var alla människor

19 juni, 2019

Artikel. Honda-modellen Civic var inte en bil bara för stadsbor. Om Honda hade fått bestämma så hade alla människor haft en Civic.

Förra veckans Bilar från A till Ö handlade om bilar i vars namn man finner varianter av det engelska ordet city, som ju betyder ”stad”. Dessa bilar hade staden i namnet för att de var gjorda för att framför allt framföras i stadstrafik. Det engelska ordet city har via franskans cité kommit från latinets civitas, som i sin tur kommer från det latinska ordet civis. Men det finns också bilnamn som har civis som ursprung och som inte används om speciella stadsbilar. Hondas Civic är ett sådant.

Ville vara världsvagn
De första modellgenerationerna av Civic – de som kom på 1970- och -80-talen – uppfyller flera av de krav som man kan ställa på en speciell stadsbil: En sådan Civic var liten utvändigt men ändå förhållandevis rymlig invändigt tack vare ett effektivt utnyttjande av utrymmet med bland annat tvärställd motor, formgjuten bränsletank och kompakt hjulupphängning. Civic var lättmanövrerad och förhållandevis ”fyrkantig” i sina former (vilket är praktiskt vid körning i stadstrafik eftersom föraren då lättare ser var bilen så att säga börjar och slutar). Dessutom var den lilla motorn med den tidens mått mätt bränslesnål (vilket gav Civic en stor fördel under och efter den oljekris som inträffade kort efter att modellen lanserats). Men Civic har ändå inte fått sitt namn för att indikera att den skulle vara en särskilwd stadsbil. Ordet civis ursprungliga betydelse hade nämligen inte direkt med stad att göra utan var ”medborgare [i en stad]”. I engelska har det latinska ordet givit upphov till adjektiven civil och civic som båda betyder bland annat ”medborgerlig” eller ”medborgar-”. Det var alltså inte främst en bil för stadstrafik som Honda ville skapa, utan en sorts folkvagn.
– Som namnet antyder så ville Honda genom Civic skapa en bil för alla människor, en bil för hela världen, berättar Maria Johansson, som tidigare var informationsansvarig på Honda Sverige.
Ja, nuförtiden finns ju ord som ”världsmedborgare”, som avser exempelvis en människa som inte känner sig bunden till något särskilt land utan slår sig ned där det passar bäst. Eller kanske någon som anser att alla människor är samma folk och att de rättigheter som en medborgare i en stat har borde vara rättigheter för alla överallt. Ett sådant resonemang skulle troligen kännas fullkomligt främmande för människor som levde under antiken, alltså den era då kopplingen mellan ”stad” och ”medborgare” uppkom i orden civis och civitas. Under antiken var nämligen tanken att det skulle finnas någon sorts universella mänskliga rättigheter inte särskilt etablerad. För det första var rättigheter något som tillskrevs människor i mycket varierande utsträckning beroende på bland annat deras hudfärg, härkomst, språk, kön och förmögenhet. För det andra var medborgarskapet – i den mån man hade ett sådant – inte knutet till sådana stora, väldefinierade landområden som vi idag kallar länder eller stater. Under antiken var det i stället vanligt med så kallade stadsstater. En stadsstat var en till ytan liten stat som i stort sett bara omfattade en stad (däremot kunde en stadsstat utgöra administrativt centrum även för den omgivande landsbygden). Att stadsstaten länge utgjorde norm för statsbildningar märks i att även Romarriket, ett imperium som under sin storhetstid omfattade stora delar av Europa, var uppkallat efter den stad som hela riket var organiserat runt.

Växte och fick virvlar
Åter till Honda Civic. Att namnet Civic inte valdes för att visa att bilen skulle vara skapad särskilt för stadstrafik blev ännu tydligare hos senare modellgenerationer, då både bilens yttermått och motorvolymen ökade. Men det förekommer också uppgifter om att modellnamnet Civic skulle vara ett resultat av att Honda ”stoppat in” lite vokaler bland konsonanterna CVCC. Denna förkortning står för Compound Vortex Controlled Combustion (på svenska ungefär ”förbränning styrd av sammansatt virvel”), en motorteknik som introducerades av Honda på 1970-talet. Att denna förklaring inte är särskilt trolig visas dock av att Honda började använda modellnamnet Civic 1972. Den första Civicen med CVCC-motor kom däremot först 1975.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.