lördag 20 juli
Nu våras det för sommarens byggprojekt
Foto: Ecobygg

Nu våras det för sommarens byggprojekt

12 juni, 2019

Artikel. Sommar brukar innebära bygg- eller renoveringsprojekt för många husägare. Bil & Bostad har pratat med en lokal hantverkare som berättar om vanliga sommarprojekt i Umeå.

Många tänker kanske mest på ledighet när de tänker på sommaren. Men en husägare måste även tänka på underhållsarbete. Paneler behöver målas och träytor måste behandlas. Det finns dessutom alltid småfel som måste åtgärdas. Men en sommar i Umeå kan även innehålla mer avancerade byggprojekt än så.
– Vi brukar få många förfrågningar om altaner så här års, berättar Kristoffer Stenberg, delägare på Ecobygg. Vi försöker också ha projekt under sommaren som passar årstiden, som vi planerar in under våren.
Hur brukar själva arbetsplaneringen ut?
– Kunderna brukar ge oss ganska fria händer. Rent estetiskt brukar vi också ha en ganska tydlig bild över hur vi vill bygga. Det handlar ofta om att anpassa längden, vilket material som passar in, och om man kan dela upp altanen i sektioner. Det är inte alltid som kunden har den bilden klar för sig, utan de brukar lyssna på oss när det kommer till de här detaljerna.
Vad är det första steget i arbetsprocessen?
– När kunden hör av sig brukar vi först bege oss dit för att titta och mäta, avgöra position och höjd, beroende på läget. Det finns ju både altaner som är marknära och de som är högre upp, vilket såklart påverkar arbetet. Om de är marknära måste det ju grävas ut först, något som kunden ofta kan göra själv, berättar Kristoffer Stenberg.
– Just när det gäller altaner, fortsätter han, så är det någonting man brukar vilja ha klart innan sommaren är slut. Därför är det bra om man är tidigt ute med sådana projekt. Ju längre man väntar med större projekt, desto svårare blir det att hinna klart i tid. Det är nog bra om man börjar planera redan under vintern.
Vilka skulle du säga är de vanligaste frågorna ni får?
– De frågor vi får handlar ofta om tid och pris. Materialet är ju annars väldigt viktigt och många undrar även om underhåll, när de kan måla och vad de behöver göra för att hålla efter, så att det ska stå sig så länge som möjligt. Det har så klart att göra med behandlingen, men vi brukar råda dem att vänta några år innan man målar.
Ni gör ju även panel- och takbyten. Hur vet man när man behöver bättra på sitt hus?
– När det gäller panel brukar man ju se ganska fort om det börjar flagna. Det behöver ju inte innebära att det är något fel, ibland behöver det bara underhållas. Det är ju ofta dåligt underhåll som ligger bakom när panelen blir dålig. Kanske har man använt för lite färg, vilket kan leda till långa sprickor. Därför kan man prova att sticka in kniven i träet. Går den genom är det nog dags att byta panel. Det är ofta södersidor som är mest utsatta, förklarar Kristoffer Stenberg.
– När det kommer till tak, fortsätter han, så handlar det ju om hur gammalt det är. Att det växer mossa på taket behöver inte innebära att det är något fel på taket i sig, men det betyder att det är gammalt, och det är alltid bättre att byta innan det blir problem. Uppenbara läckage är nog annars det vanligaste sättet att upptäcka att taket behöver bytas. Ofta är det då ytpapperet som är problemet.
Vilken är din bild av Umeås husägare – verkar de vara duktiga på att sköta om sina hus?
– Både ja och nej. Många har helt enkelt bott i huset för länge, och kanske bara skjutit upp att byta ut taket, vilket är naturligt, då det är ett ganska stort projekt. Andra har köpt nytt hus, och huspriserna i Umeå är ju höga, så det finns kanske inte så mycket pengar över för att renovera. När man sedan ska renovera börjar många inomhus, när de kanske egentligen borde börja med utsidan av huset, som är den del av huset som slits mest.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.