onsdag 16 oktober
Nu våras det för sommarens byggprojekt
Foto: Ecobygg

Nu våras det för sommarens byggprojekt

12 juni, 2019

Artikel. Sommar brukar innebära bygg- eller renoveringsprojekt för många husägare. Bil & Bostad har pratat med en lokal hantverkare som berättar om vanliga sommarprojekt i Umeå.

Många tänker kanske mest på ledighet när de tänker på sommaren. Men en husägare måste även tänka på underhållsarbete. Paneler behöver målas och träytor måste behandlas. Det finns dessutom alltid småfel som måste åtgärdas. Men en sommar i Umeå kan även innehålla mer avancerade byggprojekt än så.
– Vi brukar få många förfrågningar om altaner så här års, berättar Kristoffer Stenberg, delägare på Ecobygg. Vi försöker också ha projekt under sommaren som passar årstiden, som vi planerar in under våren.
Hur brukar själva arbetsplaneringen ut?
– Kunderna brukar ge oss ganska fria händer. Rent estetiskt brukar vi också ha en ganska tydlig bild över hur vi vill bygga. Det handlar ofta om att anpassa längden, vilket material som passar in, och om man kan dela upp altanen i sektioner. Det är inte alltid som kunden har den bilden klar för sig, utan de brukar lyssna på oss när det kommer till de här detaljerna.
Vad är det första steget i arbetsprocessen?
– När kunden hör av sig brukar vi först bege oss dit för att titta och mäta, avgöra position och höjd, beroende på läget. Det finns ju både altaner som är marknära och de som är högre upp, vilket såklart påverkar arbetet. Om de är marknära måste det ju grävas ut först, något som kunden ofta kan göra själv, berättar Kristoffer Stenberg.
– Just när det gäller altaner, fortsätter han, så är det någonting man brukar vilja ha klart innan sommaren är slut. Därför är det bra om man är tidigt ute med sådana projekt. Ju längre man väntar med större projekt, desto svårare blir det att hinna klart i tid. Det är nog bra om man börjar planera redan under vintern.
Vilka skulle du säga är de vanligaste frågorna ni får?
– De frågor vi får handlar ofta om tid och pris. Materialet är ju annars väldigt viktigt och många undrar även om underhåll, när de kan måla och vad de behöver göra för att hålla efter, så att det ska stå sig så länge som möjligt. Det har så klart att göra med behandlingen, men vi brukar råda dem att vänta några år innan man målar.
Ni gör ju även panel- och takbyten. Hur vet man när man behöver bättra på sitt hus?
– När det gäller panel brukar man ju se ganska fort om det börjar flagna. Det behöver ju inte innebära att det är något fel, ibland behöver det bara underhållas. Det är ju ofta dåligt underhåll som ligger bakom när panelen blir dålig. Kanske har man använt för lite färg, vilket kan leda till långa sprickor. Därför kan man prova att sticka in kniven i träet. Går den genom är det nog dags att byta panel. Det är ofta södersidor som är mest utsatta, förklarar Kristoffer Stenberg.
– När det kommer till tak, fortsätter han, så handlar det ju om hur gammalt det är. Att det växer mossa på taket behöver inte innebära att det är något fel på taket i sig, men det betyder att det är gammalt, och det är alltid bättre att byta innan det blir problem. Uppenbara läckage är nog annars det vanligaste sättet att upptäcka att taket behöver bytas. Ofta är det då ytpapperet som är problemet.
Vilken är din bild av Umeås husägare – verkar de vara duktiga på att sköta om sina hus?
– Både ja och nej. Många har helt enkelt bott i huset för länge, och kanske bara skjutit upp att byta ut taket, vilket är naturligt, då det är ett ganska stort projekt. Andra har köpt nytt hus, och huspriserna i Umeå är ju höga, så det finns kanske inte så mycket pengar över för att renovera. När man sedan ska renovera börjar många inomhus, när de kanske egentligen borde börja med utsidan av huset, som är den del av huset som slits mest.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.