måndag 16 september
Bilar från A till Ö: Cisitalia – italiensk innebil

Bilar från A till Ö: Cisitalia – italiensk innebil

29 maj, 2019

Artikel. Personer som Porsche och Perón har varit viktiga för bilmärket Cisitalia. Och även om märket aldrig massproducerades har Cisitalia varit en milstolpe i 1900-talets bilbyggande. En av märkets modeller har till och med ställts ut på konstmuseum.

Det latinska prefixet och prepositionen cis betyder bland annat ”hitom”, ”hitre”, ”på denna sidan” eller ”innanför”. Motsatsen till cis är prefixet och prepositionen trans, som betyder bland annat ”bortom”, ”på andra sidan”, ”över” eller – på vanlig västerbottniska – ”annsia”.
Vad som blir hitom respektive bortom beror naturligtvis på var man står och pekar (och hur etablerat det utpekade blir i det allmänna språkbruket beror framför allt på hur mäktig pekaren är). Ett exempel: Romarna hade delat in regionen Gallien i två delar: Gallia Cisalpina och Gallia Transalpina. Gallia Cisalpina (ungefär ”Gallien hitom Alperna” var den östra delen och låg i det som nu är nordvästra Italien. Och Gallien Transalpina (”Gallien bortom Alperna”) var den västra delen, som låg i det som nu är Frankrike. För en person i det som nu är södra Frankrike skulle det förstås bli precis tvärtom, men Rom var i många avseenden världens centrum vid den här tiden och det var Romarrikets perspektiv som blev det rådande. Vid sidan av ordet transalpinus kunde man förresten från Roms horisont kombinera cis och trans också med andra adjektiv så att det blev exempelvis transmarinus (”bortom havet”).

Innanför eller utanför
I den nutida samhällsdebatten används prefixen ofta när det gäller identitet, särskilt sexuell identitet, till exempel i sammansättningar som ”cisperson” och ”transperson”. Alla – eller nästan alla – människor blir strax efter födseln könsbestämda. Traditionellt har den nyfödda därvid tilldelats ettdera av två kön. Man kan säga att en cisperson är någon som lever sitt liv innanför denna könsbestämning och som alltså anser att den stämmer, medan en transperson upplever att könsetiketten blivit fel och därför på ett eller annat sätt går utanför den ram som tilldelats.
Eftersom bilmärket Cisitalia tillverkades i Italien, alltså det som en gång i tiden var det innersta (hitersta?) av Romarriket, skulle man kunna tro att den första delen av namnet har det latinska ordet eller morfemet som ursprung. Men så är nog ändå inte fallet. Visserligen finns prefixet cis även i modern italienska (med samma betydelser som det latinska ordet eller morfemet), men det finns ändå några saker som talar mot att Cisitalia skulle betyda ”inuti Italien” eller något liknande. För det första verkar det meningslöst att i märkets hemland Italien säga att märket finns i ”hitom Italien”. För det andra, även om man i Italien skulle vilja beskriva något som beläget i hitre Italien så skulle det heta cisitaliano eller cisitaliana, inte cisitalia. Och för det tredje anger ett stort antal tillförlitliga källor att ursprunget till Cis-delen av namnet är en förkortning av Compagnia Industriale Sportivo (ungefär ”Sportartikelindustribolaget”).

Melodiskt märkesnamn
CIS Italia var namnet på ett företag som drevs av den rike italienske affärsmannen, fotbollsspelaren och racerföraren Piero Dusio (1899-1975). Dusio ägde före kriget flera företag, bland annat ett bilracingstall och ett företag som tillverkade sportartiklar. Dessa slogs samman och bildade det bilbyggarbolag som 1946 fick namnet Cisitalia – ett namn som enligt journalisten Jonathan Thompson, som skrev om Cisitalia i den amerikanska bilentusiasttidskriften Road & Track i januari 1982, ”låter melodiskt”. Märkets första modell fick beteckningen D46 (D stod för Dusio och 46 för 1946, det år då bilen lanserades).
Enligt Thompson låg Piero Dusios storhet inte i någon talang för att konstruera bilar utan i förmågan att samla begåvade bilbyggare i sitt bolag. Han fick förare som Tazio Nuvolari att framföra fordonen och bad bland andra Battista Pininfarina designa dem. När Ferdinand Porsche fängslades i Frankrike för krigsförbrytelser betalade Dusio för att få ut Porsche från fångenskapen. Detta för att Ferdinand Porsche skulle kunna komma och konstruera racerbilen Cisitalia Grand Prix (även kallad Cisitalia 360). Prestigeprojektet blev dock för dyrt för företaget. Dusio flyttade då till Argentina, startade ett nytt företag och fick president Perón att gå in med pengar i produktionen. Projektet dog, men Cisitalias modeller lever. De har kallats ”rullande skulpturer” och en av bilarna, modellen 202 GT, har på grund av sin fulländade formgivning blivit utställningsföremål på Museum of Modern Art i New York.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.