lördag 20 juli
Vårtecken på bostadsmarknaden

Vårtecken på bostadsmarknaden

15 maj, 2019

Artikel. Nya siffror från Mäklarstatistik visar att intresset för bostäder nu ökar.

På riksnivå har bostadsrättspriserna gått upp en procent sett till både tre och tolv månader medan villapriserna har stigit med tre procent sett till tre månader och en procent de senaste tolv månaderna. Detta enligt siffror från Mäklarstatistik. Den senaste månaden har priserna på bostadsrätter varit stillastående medan villapriserna stigit med en procent.
– Det är högsäsong för villamarknaden nu under våren och vår bild är att det är lite mer högtryck för husen än lägenheterna. Framför allt på tre månaders sikt kan man se prisökningar för villor i stora delar av landet, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
Mäklare rapporterar att fler intresserade kommer på visning och att försäljningarna går snabbare.
– När vi tittar tillbaka på årets första kvartal såg vi att det har kantats av små prisförändringar och ett stort utbud. Nu ser det ut som att marknaden har hämtat sig, priserna går upp och vi ser fler intresserade på våra visningar, fler är med i budgivningarna och affärerna går återigen snabbare, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.
Den största prisökningen finner man i Jämtlands län där bostadsrättspriserna stigit med tolv procent det senaste året. Kalmar län utmärker sig med en nedgång för bostadsrättspriser på sju procent medan villapriserna där stigit mest i landet och ökat med fem procent.
– Vi ser en spretig marknad där priserna nu tydligare avspeglar bostädernas attraktionskraft. Prisutvecklingen varierar mycket från område till område och bostad till bostad, där låga avgifter och bra lägen är hett eftertraktat. En påtaglig trend i storstäderna är att fler bostäder nu förmedlas redan innan ordinarie visning, avslutar Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

JONNY BERGGREN

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.