lördag 20 juli
Världens byggnader: Danyang-Kunshan Grand Bridge

Världens byggnader: Danyang-Kunshan Grand Bridge

15 maj, 2019

Artikel. Lika lång som sträckan mellan Robertsfors och Örnsköldsvik är Danyang-Kunshan Grand Bridge i Kina – världens längsta bro.

Från Shanghai i östra Kina och 16 mil västerut längsmed Yangtzefloden till staden Nanjing går Danyang-Kunshan Grand Bridge. Denna bro, världens längsta, stod efter fyra års arbete klar 2010 och öppnades 2011. Trafiken utgörs av höghastighetståg.
I snitt är bron 30 meter över marken. Och det är just mark och inte vatten den största delen av bron löper över. Den längsta sträckan över vatten är nio kilometer över Yangchengsjön.
Tittar man på topp tio-listan över världens längsta broar dominerar Kina – sex av tio broar är kinesiska.

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.