lördag 20 juli
Bilar från A till Ö: Chieftain – hövdingens bil

Bilar från A till Ö: Chieftain – hövdingens bil

30 april, 2019

Artikel. I en Pontiac Chieftain kanske 1950-talets jobbpendlare kände sig fria och mäktiga som hövdingar. Men för att förstå varför bilen hette hövding måste vi resa tillbaka till den amerikanska revolutionen.

När USA på 1800-talet koloniserade ”vilda västern” var det på bekostnad av de urbefolkningsstammar som redan bodde där. Hur de amerikanska urfolken – som kallades indianer – drabbades av kolonisationen har den amerikanske författaren Dee Brown (1908-2002) skildrat grundligt, bland annat i sin bok Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee. I boken berättar Brown att generalen Philip Sheridan hade fått order om att låta sina trupper döda fientligt sinnade indianer. De ”vänligt sinnade” skulle dock föras samman i läger och ”uppfostras till att leva som de vita”. Från Fort Cobb i Oklahoma skickade Sheridan 1868 bud till de fyra indianstammarna i området. Man kan säga att de fick ett erbjudande som var omöjligt att motstå: Kom till fortet och slut fred, annars kommer ni att skjutas till siste man.

Ingen bra början
I januari 1869 kom comanchernas hövding, Tosawi. För att visa sin goda vilja presenterade han sig för general Sheridan på det språk han tvingats försöka lära sig för att kunna kommunicera med kolonisatörerna. På engelska sade han: ”Tosawi, bra indian.” Sheridan ska ha svarat: ”De enda bra indianer som jag har sett har varit döda.” Philip Sheridan förnekade senare att han skulle ha sagt detta, men löjtnanten Charles Nordstrom, som varit närvarande, hävdade att detta var generalens ord. Repliken spreds senare omformulerad till ”en bra indian är en död indian”.
Påståendet är naturligtvis mycket orättvist. Det var ju inte bara döda indianer som kolonialmakten kunde karakterisera som bra indianer. Även urbefolkningsstammar som frivilligt flyttade från mark som kolonisatörerna ansåg sig behöva borde väl kunna kvalificera sig som goda indianer. Liksom de som följde kolonialmaktens lagar och som anammade kolonisatörernas seder och språk. Och något som verkligen gav ursprungsbefolkningarna tillträde till Goda Indianers krets var ju att ställa sig på rätt sida (den segrande sidan) i konflikter. När Nordamerikas vita befolkning på 1700-talet ville frigöra sig från britterna blev fiendens fiender frihetsivrarnas vänner.
En indian som på detta sätt vann de vitas hjärta var Obwandiyag (cirka 1720-1769). Han var en hövding som tillhörde stammen odawa (vars namn för övrigt givit upphov till namnet på den kanadensiska huvudstaden Ottawa). Obwandiyag ledde på 1760-talet en revolt mot den brittiska kolonialmakten. Att en urbefolkningsstam gör våldsamt uppror mot vita kolonisatörer borde väl i ”normalfallet” göra denna stam – och i synnerhet dess hövding – fruktad och hatad bland blekansiktena. Men eftersom odawa och många amerikaner med europeiskt ursprung i detta fall ville samma sak – bli av med britter som bestämde över dem – blev Obwandiyag i stället en hjälte. Amerikanerna tog honom till sitt hjärta i så hög grad att hans namn kom att användas på något som amerikanerna håller mycket kärt: bilen. En annan form av namnet Obwandiyag är nämligen Pontiac, och denna namnform blev 1926 ett bilmärke. Koncernen General Motors, som tillverkade flera olika bilmärken, tyckte då att de behövde ett nytt märke för att fylla det som ansågs vara en prismässig lucka mellan märkena Chevrolet och Oakland. Detta nya bilmärke uppkallades efter den gode indianen Pontiac.

Hövdingahuvud på huven
Men det var inte bara namnet som GM lånade från de amerikanska urbefolkningarna. Det ”indianska” framhävdes också i bilmärkets logotyp och i detaljer i bilarnas utseende. Många Pontiac-modeller hade indianer som utsmyckning på motorhuv, navkapslar eller i centrum av ratten. 1953 års Pontiac Deluxe hade ett orange, lysande indianhuvud som kylarprydnad.
I linje med att själva bilmärket uppkallats efter en stamhövding fick flera modeller namn i vilka ordet chief (”hövding”) kombinerades med olika ”förstärkningsord”: Super Chief, Star Chief och Strato Chief. Och under åren 1949 till 1954 tillverkade man modellen Chieftain, vars namn också betyder ”hövding”. Enligt Christo Datini, chefsarkivarie på GM Heritage Center, finns det inga dokument som berättar hur Pontiacs PR-personer resonerade när de tog fram namnet Chieftain.
– Men det säger sig självt att det är en fortsättning på namnet Pontiac, konstaterar han.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.