lördag 24 augusti

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven I

24 april, 2019

Artikel. Vad betyder insufficiens?
Inom juridiken avses med insufficiens att dina skulder överstiger dina tillgångar, men inom medicin avses något helt annat med insufficiens.
Den som är skyldig pengar, oavsett om det är ett företag eller en person, kallas för gäldenären. Gäld är ett äldre uttryck för skuld. Både företag och privatpersoner ingår avtal som medför att en skuld kan uppkomma, i de fall du inte betalar kontant. Gäldenären är den som har en skuld. Borgenären är den som har en fordran.
Om ett aktiebolags aktiekapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet är bolaget insufficient. Bolaget måste då enligt aktiebolagslagen upprätta en så kallad kontrollbalansräkning för beslut om bolaget ska gå i likvidation.
Att en gäldenär inte har tillräckligt med tillgångar för att betala sina skulder, insufficiens, innebär inte att personen är insolvent. Till exempel kan en student vara insufficient, men inte insolvent. Studenten kan ha en studiemedelsskuld som är väsentligt större än studentens alla tillgångar, men eftersom studieskulden inte är förfallen till betalning är studenten inte insolvent.

Vad betyder insolvens?
Insolvens är synonymt med obestånd. För att en person eller ett företag av domstol ska försättas i konkurs krävs att denna är insolvent, alltså på obestånd.
Insolvens innebär att gäldenären faktiskt inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och att denna betalningsoförmåga inte endast är tillfällig. En tillfällig betalningsoförmåga är alltså inte detsamma som insolvens. Det är inte ovanligt att personer ibland kan ha det lite kärvt med pengar, men att de ändå i slutändan kan betala räkningarna i rätt tid när de förfaller till betalning.
Om någon är insolvent är en helhetsbedömning av gäldenärens ekonomi där många olika faktorer ska beaktas. Det kan gälla redan förfallna skulder, men även skulder som ännu inte förfallit till betalning, det vill säga en prognos rörande gäldenärens förmåga att betala sina skulder. Vid bedömning om någon är insolvent beaktas gäldenärens alla förväntade inkomster och utgifter, det vill säga såväl gäldenärens betalningsförmåga som betalningsbehov. Med betalningsförmåga avses gäldenärens möjlighet till krediter, tillskott, tillgångar såsom aktier eller fordringar samt gäldenärens förvärvsförmåga som genererar intäkter eller lön. Med betalningsbehov avses gäldenärens skulder och när desamma förfaller till betalning.
Det är tingsrätten som enligt reglerna i konkurslagen beslutar om gäldenären är insolvent. Om du inger en konkursansökan måste du bevisa att företaget är insolvent. Det kan göras till exempel genom att företaget inte betalat en klar och förfallen skuld samt fått del av information om att konkursansökan kommer inges om betalning inte skett inom viss kortare tid. I sådant fall föreligger en presumtion om att företaget är insolvent. En annan presumtion om insolvens är att kronofogden konstaterat att gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar till täckande av skulden. Om gäldenären inte bevisar att hen kan betala skulden beslutar rätten att gäldenären ska försättas i konkurs. När gäldenären själv ansöker om konkurs och enligt egen uppgift är insolvent accepteras uppgiften normalt av rätten, varvid gäldenären försätts i konkurs.
Motsatsen till insolvens är solvens, det vill säga att du kan betala dina skulder i rätt tid allt eftersom de förfaller till betalning. Solvens är ett viktigt mått på till exempel ett försäkringsbolags ekonomiska ställning, det vill säga att bolaget har tillgångar så att det kan fullgöra sina garanterade utfästelser avseende försäkringar eller pensioner, vilket det finns ett särskilt europeiskt regelverk, Solvens II, som ska säkerställa.
Jag avslutar med ett talesätt om solvens, det vill säga betalningsförmågan. ”Att ha pengar är bra, att ha kontroll över pengar är bättre”.

Vad är en ideell förening?
Ideella föreningar regleras inte i någon särskild lag, som till exempel aktiebolag. Istället gäller allmänna regler, generella principer och rättspraxis från domstolar.
En ideell förening är en juridisk person, vilket innebär att föreningen kan ingå avtal och själv ansvara för skulder. En ideell förening bildas och blir en juridisk person när den har antagit stadgar, ett särskiljande namn och valt styrelse. I den ideella föreningens stadgar finner du föreningens regler såsom vad som är föreningens ändamål, det vill säga vad föreningen ska göra, vilka beslutsorgan som finns, hur beslut fattas i föreningen och vilka som kan bli medlemmar.
Syftet med en ideell förening kan vara att värna och verka för medlemmarnas gemensamma intressen, rättigheter eller att arbeta för något allmännyttigt ändamål.
Det finns många olika typer av ideella föreningar, till exempel välgörenhetsföreningar, idrottsföreningar som basket- eller tennisklubbar, frikyrkor, nykterhetssällskap, studieförbund, ungdomsorganisationer, pensionärsföreningar, handikappföreningar, politiska föreningar, ordenssällskap, kulturföreningar som teaterföreningar eller bokklubbar samt samlarföreningar som frimärksklubbar.
Normalt har medlemmarna inget personligt ansvar för föreningens åtaganden, men om till exempel föreningens styrelse bryter mot stadgarna eller skattelagstiftning kan detta i vissa fall leda till personligt ansvar för styrelsens ledamöter.
Jag avslutar med ett citat från Steve Jobs (1955–2011) om vikten av och det roliga med att samarbeta. ”Stora saker i affärer görs aldrig av en person. De görs av ett team av människor”.

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer