lördag 20 juli
Golv med mönster en trend i år
Foto: Tarkett

Golv med mönster en trend i år

20 mars, 2019

Artikel. Årets nyheter och trender har presenterats av Golvbranschen. Denna gång ser vi mycket användande av mönster, men också nya varianter av klassiska trägolv.

När landets golvleverantörer via branschorganisationen Golvbranschen presenterar vad som är ”nytt och intressant på golvfronten” kan man skönja ett par trender. En trend är mönster och färg – att låta golvet ta plats. Kraftiga färger, kontraster och geometriska figurer syns på flera golvnyheter.
Naturen är också en inspirationskälla. Trägolv är det vanligaste valet i svenskarnas hus, och i år hittar man flera nyheter med olika träslag, läggningstekniker och ytbehandlingar. Klassiskt men diskret moderniserat.

JONNY BERGGREN

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.