lördag 20 juli
Bilar från A till Ö: Chevelle – en mindre modell

Bilar från A till Ö: Chevelle – en mindre modell

20 mars, 2019

Artikel. I början av 1960-talet skulle det amerikanska bilmärket Chevrolet ta fram en ny bilmodell. Det skulle bli en mid-size car, vilket ordagrant översatt till svenska blir ”mellanstor bil”. Ingen version av denna nya ”mellanstora” modell blev kortare än fem meter, vilket kanske säger något om hur man betraktade bilstorlekar i USA vid denna tid.

Arbetsnamnet på den nya modellen var Corselle, men strax innan den skulle presenteras för allmänheten ändrades namnet till Chevelle. Av förklarliga skäl ville väl Chevrolet knappast rikta uppmärksamhet mot det namn som inte valdes och det verkar följaktligen inte finnas någon dokumentation om varifrån namnet Corselle kom eller varför det ratades. Möjligen planerade Chevrolet att med namnet Corselle framkalla associationer till det italienska ordet corsa, som betyder bland annat ”lopp” eller ”[bil]tävling”, men troligare är att märket ville markera släktskapet med de andra Chevrolet-modeller vars namn började med samma bokstäver – Corvette och Corvair. Ändelsen -elle är i franska språket ett sätt att bilda substantiv i feminin form, vilket också ofta fungerar som diminutiv (det vill säga en ordform som anger att något blivit mindre eller ”gulligare” än det som grundordet avser).

Corselle blev Chevelle
Chevrolet arbetade med sin Corselle i två år innan märket ändrade inte bara modellens namn utan även bilens utseende. Varifrån kommer då det nya, slutgiltiga namnet, Chevelle? Det florerar faktiskt flera olika förklaringar. Det föreslås bland annat att namnet skulle vara en sammanslagning av den första delen av namnet Chevrolet och den senare delen av ordet gazelle, som betyder ”gasell”. Man kan ana att denna – förmodligen felaktiga – förklaring fått näring av det faktum att ett av Chevelles samtida storasyskon i Chevrolet-familjen hette Impala (en impala är en sorts antilop, vilket även en gasell är).
En annan hypotes är att namnet skulle komma från det franska ordet chevalier, som betyder bland annat ”riddare”. Enligt en underhållande – men inte särskilt trovärdig – historia skulle namnet däremot vara resultatet av att någon försökte undvika just Chevalier. Så här påstås det ha gått till: Racerföraren och Chevrolet-medarbetaren Zora Arkus-Duntov (1909-1996) skulle ha hört märkets grundare Louis Chevrolet (1878-1941) uttrycka sin avsky för den franske skådespelaren och sångaren Maurice Chevalier (1888–1972). Chevalier, däremot, ska ha ansett av han och Chevrolet var goda vänner – så goda vänner att Chevrolet enligt Chevalier skulle ha lovat att Chevalier skulle få en Chevrolet.
Enligt skrönan ska ett antal Chevrolet-företrädare i slutet av 1963 ha deltagit i en telefonkonferens. Zora Arkus-Duntov ska ha varit en av deltagarna i detta gruppsamtal, som bland annat handlade om huruvida Maurice Chevalier skulle få någon bil. Arkus-Duntov, som uppgavs känna till Louis Chevrolets inställning till sångaren, ska ha blivit upprörd och skrikit ”Chevalier can go to hell” (på svenska ungefär ”Chevalier kan dra åt helvete”). På grund av dålig telefonlinje ska delar av meddelandet ha fallit bort så att det som hördes i andra änden var ”Chev […] ell”. Hur detta avhuggna skrik kunde tolkas som en rekommendation avseende namngivningen av den nya modellen framgår inte av rövarhistorien. Men den största svagheten i framställningen är ändå att bilmodellen redan hade fått namnet Chevelle vid den tidpunkt då telefonsamtalet påstås ha ägt rum.

Bestämd betydelse
Enligt en betydligt mer övertygande historieskrivning (som jag dock inte kunnat finna originalkällan till) ska Chevrolet-chefen Semon ”Bunkie” Knudsen samma år – 1963 – ha fått frågan om vad namnet ”Chevelle” betydde. Han lär ha svarat: ”Det betyder inget. Men vi ska få det att betyda något.” Det verkar för övrigt som om denna historia särskilt gärna berättas av just dem som uppskattar modellen Chevelle och som således anser att Knudsen lyckades med sin föresats att få namnet att ”betyda något”.
Christo Datini, chefsarkivarie på GM Heritage Center, har hjälpt mig att gräva i GM-arkiven men har inte kunnat finna någon information om namnets ursprung (vilket på sätt och vis stöder Bunkie Knudsens utsaga om att namnet inte betydde något – åtminstone inte innan Chevrolet började använda det). Datini påpekar dock att modellen Chevelle var mindre än många andra bilar som byggdes i början av 1960-talet och att det troligen var detta som fick Chevrolet att skapa ett namn med diminutivändelsen -elle.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.