lördag 24 augusti

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

13 mars, 2019

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”

Vad är en företagshemlighet?
Ett företags framgång är i hög grad beroende av den information som finns samlad inom företaget, till exempel receptet på Coca-Cola eller essensen för att tillverka julmust. Eftersom informationen är av avgörande betydelse för företagets konkurrensförmåga är det viktigt att informationen hålls hemlig och skyddas mot andra företags användning.
För att skydda sådan konkurrensviktig information från att spridas finns det en lag (2018:558) om företagshemligheter som ska skydda information som kvalificeras som företagshemlighet.
Vad är då en företagshemlighet? Det krävs en bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om viss information är att klassa som en företagshemlighet eller inte. Om så inte är fallet omfattas inte informationen av lagens skydd.
För att det ska vara en företagshemlighet krävs att det rör sig om information av något slag. Informationen kan finnas dokumenterad på ett papper som till exempel ritningar, dokument eller bilder, men informationen kan även bestå av viss kunskap som de anställda på företaget har.
Informationen ska vidare röra affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse. Informationen måste alltså ha koppling till och finnas vid ett visst företag. Det kan till exempel vara information från marknadsundersökningar, marknadsföring, kundregister, produktutveckling och forskning som har koppling till den aktuella verksamheten.
För att information ska utgöra en företagshemlighet krävs även att informationen är hemlig. Informationen får därför inte vara allmänt känd eller lätt att komma åt. Lagen har även ett krav på att innehavaren av företagshemligheten, det vill säga företaget, vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla informationen. Företaget kan till exempel ha utfärdat särskilda instruktioner för hanteringen av hemlig information.
Slutligen krävs för att information ska utgöra en företagshemlighet att informationen är av sådant slag att ett offentliggörande av den skulle innebära att företagets konkurrensförmåga påverkas negativt, det vill säga skadas. Det innebär att informationen måste ha ett värde för företaget eftersom ett röjande av informationen annars inte skulle riskera att skada företagets konkurrensförmåga. Det ska dock poängteras att det inte krävs att en faktiskt skada uppstår, utan det räcker med att ett röjande av informationen typiskt sett kan leda till skada.
Tyvärr förekommer det att anställda, affärspartners eller andra röjer företagshemligheter. Även om det finns en lag om företagshemligheter bör företag överväga om det finns behov av att upprätta sekretessavtal med anställda, leverantörer och andra som får del av företagshemligheter.
Jag avslutar med ett arabiskt ordspråk om vikten av att kunna hålla en hemlighet. ”Behåller jag min hemlighet, så är den min fånge. Släpper jag ut den, är det jag som är dess fånge”.

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer