lördag 24 augusti
Helhetssyn för ökad trygghet och trivsel

Helhetssyn för ökad trygghet och trivsel

6 mars, 2019

Artikel. Trygga, trivsamma, tillgängliga – så vill Umeå kommun att stadens utomhusmiljöer ska vara. Som ett led i att detta har Tekniska nämnden tagit fram en trygghetsplan för gator och parker i Umeå.
– Vi vill att det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla, säger Lena Karlsson Engman, ordförande Tekniska nämnden.

Umeå kommun har som målsättning att stadens utomhusmiljöer ska vara trivsamma och trygga och att staden som helhet ska vara attraktiv. Nyligen presenterades en trygghetsplan som visar hur man arbetar för att nå detta mål.
– Det är egentligen inga nya arbetsmoment, utan vi utgår från Tekniska nämndens arbete för en trygg miljö på offentliga platser. Det här är ett nytt sätt att presentera allt, förklarar Tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman.
– Grunden är att kommunen och Tekniska nämnden arbetar med tillväxt och hållbar utveckling, och i det ingår att alla ska kunna vistas här, att det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla. Vi ska underlätta för underhållsarbete och säkra transporter, vi arbetar med belysning, växtlighet, siktröjning och att hålla rent.

Dialog med medborgarna
Under 2019 ska man ta fram ett parkprogram för ökad trygghet i parkområden samt bygga om Rosendal, parken Öst på stan. Men arbetet pågår löpande i kommunen, både i befintliga stadsdelar och i nya områden. Varje år fokuseras på utomhusmiljöerna i en eller ett par stadsdelar; i år Sävar och Ålidhem. Man tar in synpunkter från invånarna som ofta har åsikter om vägar, parker och belysning.
– Medborgardialogen är viktig och brukar vara uppskattad. Nu senast i Sävar var det ett väldigt stort intresse, säger Lena.
Två platser där man tidigare gjort förändringar är Vasaplan och Östra Ersboda.
– På Vasaplan föregicks förändringarna av ett gediget arbete med att kartlägga synpunkter. Belysningen var dålig, de förhöjda stenområdena med buskage skymde sikten och det var jobbiga trottoarer ur funktionsnedsättningssynpunkt. De platser som upplevs som tryggast är de där det är mycket folk som rör sig, och då är det viktigt att man trivs på dessa platser.
Just tryggheten är en viktig del i arbetet för att Umeå ska vara en attraktiv och levande stad, menar Lena.
– Det finns områden som kan uppfattas som slitna eller otrygga men kanske inte är det. Miljön påverkar känslan, och individen kan också påverkas av rykten, säger Lena.

Förebyggande arbete
Trygghetstänket genomsyrar hela verksamheten. Till exempel när det byggs nya cykelvägar ska de ligga intill trafikerade områden och inte gå genom ensliga skogar. Man samarbetar också med andra aktörer inom trygghetsområdet, som Brå, polisen och socialtjänsten.
– Umeå är en trygg stad. Det den enda staden i Sverige av den här storleken som saknar problemområden, och vi är väldigt måna om att det ska fortsätta vara så. Vi jobbar med att tidigt förebygga problem. En viktig del är att ungdomar har något att göra på fritiden, oavsett ekonomiska förutsättningar.
Hur gör man för att meddela synpunkter på utemiljön till kommunen?
– Tips från allmänheten är viktigt då vi inte kan vara överallt samtidigt. Man kan lämna synpunkter på kommunens webb. Där finns det också telefonnummer. Det går också att felanmäla via vår webb eller i vår app. Det fina med appen är att man kan skicka med en bild och gps-koordinater.

PETER ÖBERG

Läs mer