söndag 24 mars
Helhetssyn för ökad trygghet och trivsel

Helhetssyn för ökad trygghet och trivsel

6 mars, 2019

Artikel. Trygga, trivsamma, tillgängliga – så vill Umeå kommun att stadens utomhusmiljöer ska vara. Som ett led i att detta har Tekniska nämnden tagit fram en trygghetsplan för gator och parker i Umeå.
– Vi vill att det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla, säger Lena Karlsson Engman, ordförande Tekniska nämnden.

Umeå kommun har som målsättning att stadens utomhusmiljöer ska vara trivsamma och trygga och att staden som helhet ska vara attraktiv. Nyligen presenterades en trygghetsplan som visar hur man arbetar för att nå detta mål.
– Det är egentligen inga nya arbetsmoment, utan vi utgår från Tekniska nämndens arbete för en trygg miljö på offentliga platser. Det här är ett nytt sätt att presentera allt, förklarar Tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman.
– Grunden är att kommunen och Tekniska nämnden arbetar med tillväxt och hållbar utveckling, och i det ingår att alla ska kunna vistas här, att det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla. Vi ska underlätta för underhållsarbete och säkra transporter, vi arbetar med belysning, växtlighet, siktröjning och att hålla rent.

Dialog med medborgarna
Under 2019 ska man ta fram ett parkprogram för ökad trygghet i parkområden samt bygga om Rosendal, parken Öst på stan. Men arbetet pågår löpande i kommunen, både i befintliga stadsdelar och i nya områden. Varje år fokuseras på utomhusmiljöerna i en eller ett par stadsdelar; i år Sävar och Ålidhem. Man tar in synpunkter från invånarna som ofta har åsikter om vägar, parker och belysning.
– Medborgardialogen är viktig och brukar vara uppskattad. Nu senast i Sävar var det ett väldigt stort intresse, säger Lena.
Två platser där man tidigare gjort förändringar är Vasaplan och Östra Ersboda.
– På Vasaplan föregicks förändringarna av ett gediget arbete med att kartlägga synpunkter. Belysningen var dålig, de förhöjda stenområdena med buskage skymde sikten och det var jobbiga trottoarer ur funktionsnedsättningssynpunkt. De platser som upplevs som tryggast är de där det är mycket folk som rör sig, och då är det viktigt att man trivs på dessa platser.
Just tryggheten är en viktig del i arbetet för att Umeå ska vara en attraktiv och levande stad, menar Lena.
– Det finns områden som kan uppfattas som slitna eller otrygga men kanske inte är det. Miljön påverkar känslan, och individen kan också påverkas av rykten, säger Lena.

Förebyggande arbete
Trygghetstänket genomsyrar hela verksamheten. Till exempel när det byggs nya cykelvägar ska de ligga intill trafikerade områden och inte gå genom ensliga skogar. Man samarbetar också med andra aktörer inom trygghetsområdet, som Brå, polisen och socialtjänsten.
– Umeå är en trygg stad. Det den enda staden i Sverige av den här storleken som saknar problemområden, och vi är väldigt måna om att det ska fortsätta vara så. Vi jobbar med att tidigt förebygga problem. En viktig del är att ungdomar har något att göra på fritiden, oavsett ekonomiska förutsättningar.
Hur gör man för att meddela synpunkter på utemiljön till kommunen?
– Tips från allmänheten är viktigt då vi inte kan vara överallt samtidigt. Man kan lämna synpunkter på kommunens webb. Där finns det också telefonnummer. Det går också att felanmäla via vår webb eller i vår app. Det fina med appen är att man kan skicka med en bild och gps-koordinater.

PETER ÖBERG

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”