söndag 24 mars

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven E

27 februari, 2019

Artikel. Exekutionstitel
Vad gör du om du eller ditt företag har en fordran på någon som inte betalar skulden? För att Kronofogden ska kunna göra något för att du ska få betalt måste du enligt 1 kap 1 § utsökningsbalken ha en exekutionstitel av något slag.
Vad är då en exekutionstitel? En dom från domstol att G ska betala dig 50 000 kr är exempel på exekutionstitel. Utslag eller beslut från Kronofogden om att A ska flytta från (avhysas) från en bostadslägenhet, att A har bättre rätt till en bil än B eller att B ska upphöra med att förvara skrot på en fastighet är andra exempel på exekutionstitlar. Ett godkänt strafföreläggande eller en godkänd ordningsbot om att betala böter är också exempel på exekutionstitlar. Vilka dokument som i Sverige är giltiga exekutionstitlar framgår av lag eller internationella konventioner, där det framgår vilka utländska domar eller beslut som Kronofogden kan verkställa i Sverige.
Vad gör du då om du har en exekutionstitel, till exempel en dom om att G ska betala dig 50 000 kr, men G trots dina muntliga och skriftliga uppmaningar inte frivilligt betalar dig? G kanske håller sig undan eller säger att han ska betala dig, men gör inte det trots påminnelser. Du kan då hos Kronofogden ansöka om verkställighet av domen, det vill säga. att Kronofogden ska utmäta något av G:s egendom eller lön så att du får betalt för din fordran.
Har G någon utmätningsbar egendom, till exempel en bil, kan Kronofogden utmäta bilen så att du får betalt för din fordran. Om G saknar utmätningsbar egendom meddelar Kronofogden ett beslut om att G saknar utmätningsbara tillgångar. Om du vill läsa mer om Kronofogdens verksamhet finns det mycket bra information på www.kronofogden.se.
I sammanhanget noteras ett klokt citat av William Shakespeare: ”Ord betalar ingen skuld”.

Enkelt bolag
Ett enkelt bolag är en av de bolagsformer som finns i Sverige. Reglerna om enkla bolag finns i lag om handelsbolag och enkla bolag, HBL. Enligt 1 kap. 3 § HBL föreligger ett enkelt bolag om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger.
Ett enkelt bolag bildas när minst två personer avtalar om att samarbeta, göra eller äga något tillsammans. Vanligtvis bedrivs ingen näringsverksamhet inom det enkla bolaget. Det finns inga formella krav för hur det enkla bolaget ska bildas eller bedrivas. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt, men även uppstå genom bolagsmännens konkludenta handlande. Avtal genom konkludent handlande uppstår när avtal träffas genom ditt agerande, till exempel när du kliver på bussen har du genom konkludent handlande träffat ett transportavtal med bussbolaget.
Ni som avtalat om att samarbeta i ett enkelt bolag kallas bolagsmän. Du har säkert varit bolagsman i ett enkelt bolag utan att själv veta om det. Kanske har du och några vänner beslutat er för att gemensamt spara i aktier i en aktiesparklubb där ni gemensamt har köpt aktier, eller ni har spelat på V75 i ett tipsbolag eller haft ett lotteribolag. Ni har då bildat ett enkelt bolag. Ett enkelt bolag kan vara träffat för lång tid, men upplöses vanligtvis när verksamheten upphör, till exempel när ni slutar spela på V75.
Det enkla bolaget är inte en juridisk person. Det innebär till exempel att det enkla bolaget inte kan äga några tillgångar, ha skulder eller föra talan inför domstol. Det är i stället varje bolagsman var för sig som äger tillgångarna, innehar skulderna och så vidare i förhållande till sin andel (insats) i det enkla bolaget. Vinster och förluster från det enkla bolaget fördelas lika mellan bolagsmännen, om ni inte avtalat om annan fördelning.
Enkla bolag uppkommer när två eller fler personer bestämmer sig för att samarbeta i något visst hänseende. Om du ägnar dig åt spel, men inte åt dobbel, och är bolagsman i ett tipsbolag önskar jag dig lycka till!

Extraordinära rättsmedel
Om du varit i domstol och fått en dom som du inte är nöjd med kan du överklaga domen inom överklagandetiden, som ofta brukar vara tre veckor. En överklagan är ett ordinärt rättsmedel som kan användas innan domen har vunnit laga kraft. När en dom vunnit laga kraft innebär det att tiden för att begära ändring har gått ut.
I vissa undantagsfall kan en dom eller ett beslut omprövas trots att överklagandetiden har passerats, d.et vill säga extraordinära rättsmedel. Det finns tre extraordinära rättsmedel, som kallas för resning, återställande av försutten tid och domvilla.
Det extraordinära rättsmedlet resning kan till exempel beviljas om bevisning av betydelse för utgången visar sig vara falsk eller om ny viktig bevisning i målet kan presenteras.
Återställande av försutten tid är ett annat extraordinärt rättsmedel som innebär att den som har laga förfall och därför missat överklagandetiden får en ny tidsfrist. För att laga förfall ska föreligga måste det ha förelegat ett betydande hinder som du inte haft kontroll över, till exempel akut allvarlig sjukdom. Notera att självförvållat hinder inte är laga förfall.
Det extraordinära rättsmedlet domvilla handlar om grövre rättegångsfel. Rättegångsfel föreligger om något har blivit fel under själva rättegången, det kan vara att någon regel för processen har åsidosatts, till exempel att en domstol förpliktat G att betala 500 000 kr utan att G först har delgivits (fått del av) stämningsansökan med yrkandet om betalning.
Jag avslutar med ett visdomsord från Marie von Ebner-Eschenbach: ”En dom låter sig motbevisas, men aldrig en fördom”.

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”