lördag 20 juli
”Bostad i Umeå en trygg investering”
Foto: Samuel Pettersson

”Bostad i Umeå en trygg investering”

6 februari, 2019

Artikel. Umeå växer och avmattad bostadsmarknad till trots finns ett fortsatt behov av bostäder. Bil & Bostad har pratat med Hans Lindberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, om bostadsmarknaden i Umeå 2019.

Vad händer på bostadsfronten i Umeå under 2019 och i den nära framtiden?
– Just nu jobbar vi för fullt med Tomtebo strand som kommer få 2500 nya enheter, men också med till exempel Olofsdal och Lundåkern, nya äldreboenden och förtätning i stan. Fler bostäder är en prioriterad fråga.
Sett till riket är bostadsmarknaden mer avvaktande nu än den varit under senare år. Hur skulle du säga att det ser ut i Umeå?
– Vi drabbas också av avmattningen, men målsättningen är att ligga över riket med bostadsbyggandet. Vi håller en bra byggnadstakt på cirka 1000-1300 bostäder och har även förbättrat våra behandlingstider.
– Det sker också stora investeringar i Umeå. Komatsu bygger en ny fabrik, SCA bygger ut, Norrbotniabanan är på gång, och vi investerar i hamnen och den nya färjan som kommer ge ökad godstrafik. Det finns ett behov av bostäder och vi kommer fortsätta att bygga.
På längre sikt är visionen att Umeå kommun ska ha 200 000 invånare år 2050. Vilka är de viktigaste pusselbitarna, eller de största utmaningarna, på vägen dit?
– Vi kommer fortsätta att jobba med att få hit fler företag. Kompetensförsörjningen är också en utmaning, det är en stor efterfrågan på arbetskraft och vi arbetar bland annat med hur vi ska få studenter att stanna kvar. Matchningen mellan företag och arbetskraft är en viktig fråga.
Om man tittar på orterna utanför centrum, vad händer där?
– I Holmsund har vi Sjöstaden med ett par tusen bostäder men också i Sävar och Hörnefors sker förändringar. I Sävar förtätas centrum och Hörnefors får fler villatomter.
Vad skulle du säga till den som funderar på att köpa eller bygga bostad i Umeå, eller flytta hit, men kanske tvekat på grund av det osäkra politiska och ekonomiska läget?
– Umeå är en bra och dynamisk stad med växande arbetsmarknad. En bostad i Umeå är en trygg investering. Konjunkturer och räntor går upp och ner, men vi har haft en stadig tillväxt i Umeå under många år.

Peter Öberg

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.