tisdag 19 februari
Ett samhälle i utveckling

Ett samhälle i utveckling

23 januari, 2019

Artikel. Det har talats mycket om befolkningsökningar och förtätning i Umeå under senare år, och i centrum har byggena avlöst varandra. Men det är inte bara i centrala Umeå det händer saker. I Holmsund, dryga milen från Umeå, är flera projekt på gång. Hamnen ska moderniseras och järnvägsterminalen flyttas – och nya bostäder byggas.
Det mest ambitiösa bostadsprojektet i Holmsund är Sjöstaden. Affärsmannen Leif Danielsson presenterade sina planer för det gamla industriområdet vid Djupvik längsmed Umeälven och Blå vägen första gången år 2017, då under namnet Skärgårdsstaden. Planen är att skapa en helt ny stadsdel – eller vad man kallar en levande kvartersstad – med 3000 till 4000 bostäder; en blandning av bostadsrätter och hyresrätter.
– Det blir en bra komplettering i Holmsund som idag har en stor mängd småhus. Läget är attraktivt och intresset stort enligt fastighetsägaren, säger Mikael Berglund, ordförande Byggnadsnämnden.

Växande ort
Bostäderna innebär ett betydande befolkningstillskott i kommundelen Holmsund-Obbola, där det idag bor cirka 9000 personer, och till Umeå i stort där det länge funnits behov av fler bostäder. När Sjöstaden är klart blir Holmsund faktiskt länets tredje största ort. Men detta är några år bort. År 2021 väntas det första spadtaget tas, och sedan kan det ta ytter-ligare 15 till 20 år innan hela området är färdigt.
– Det är ett stort projekt, men samtidigt är det inte helt ovanligt med gammal industrimark med sjöläge som omvandlas till bostäder, säger Mikael Berglund.

Fler bostäder
Sjöstaden må vara det största bostadsprojektet i Holmsund, men det är inte det enda. Mellan centrumbutikerna och järnvägen, i fastigheten Törnrosen, planeras för nya bostäder och verksamheter, och i närheten av vattentornet i fastigheten Tallkronan är det tänkt att ett nytt bostadsområde med småhus och även ett par flerbostadshus ska ta form. Där har dock detaljplanen överklagats och kommunen avvaktar Mark- och miljödomstolens beslut.
Ytterligare ett bostadsprojekt återfinns nära Sjöstaden, men på andra sidan Blå vägen. Kvarteret Fjällsippan, mellan Industrigatan och Järnvägsgatan, ska förses med nya boytor på cirka 2000 kvadratmeter. Exakt hur kvarteret kommer att se ut är ännu inte klart, men de tre nuvarande fastighetsägarnas avsikt är att förtäta området både med nya byggnader och genom att bygga på befintliga hus. Detta enligt VK.

Ny färja i hamn
Vad gäller hamnen godkände kommunfullmäktige i december Umeå kommunföretags planer på en stor investering i området. Syftet med investeringarna är främst att hamnen ska klara en ökad godshantering – något som är nödvändigt då SCA aviserat en fördubbling av sina volymer. En ny 400 meter lång godsterminal på Hillskär ska stå klar i slutet av 2019 och det planeras för en ny väg ut till Hillskär.
Efter många turer blev det ifjol klart att den nya färjan mellan Holmsund och Vasa verkligen blir av, och även denna spelar in i förändringarna i hamnområdet. Redan år 2021 ska premiärturen ske.
– Den nya färjan kommer ge ökad gods- och persontrafik, säger Mikael Berglund.
I och med att godshanteringen flyttas från centrala Holmsund öppnar det upp för förändringar i det nuvarande järnvägsområdet. Till att börja med blir det en trevligare och säkrare miljö för de boende och barn som måste korsa järnvägsspåren, och på längre sikt kan fler förändringar ske. Det har till exempel talats om en planskild järnvägsövergång vid Skärgårdsskolan men också pendeltrafik med tåg mellan Holmsund och Umeå.

PETER ÖBERG

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven D

Artikel. Dolus
Inom juridiken finns en mängd olika lagar som brukar delas in i olika rättsområden, till exempel avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, familjerätt och skadeståndsrätt. Straffrätten avser gärningar som statsmakten vill förhindra, det vill säga brott och deras påföljder såsom fängelse, böter eller villkorlig dom.
För att kunna döma någon för ett straffrättsligt brott är det viktigt att utreda om personen har begått gärningen uppsåtligen. Med uppsåt menas att personen som begått brottet ska ha förstått vad personen gjort och handlat med vilja. Inom juridiken används ibland det latinska begreppet dolus som en synonym för uppsåt.
Har personen inte haft uppsåt att utföra den brottsliga gärningen kan personen inte heller bli dömd för ett uppsåtligt brott, till exempel mord. Om det är ett så kallat oaktsamhetsbrott, till exempel vållande till annans död, krävs inte uppsåt utan istället krävs att personen varit oaktsam, ett begrepp jag beskrivit i förra krönikan om culpa. Se härom www.nywa.nu eller www.bilobostad.se.
Skillnaden mellan ett oaktsamhetsbrott och ett uppsåtligt brott kan förklaras genom följande exempel. Pelle och Olle är på väg hem från krogen en kväll. Pelle blir arg på Olle och knuffar in Olle i en lyktstolpe, varpå Olle skadar sig. I en sådan situation har Pelle haft vilja att skada Olle och kan därför anses ha haft uppsåt med sin handling, varför han skulle kunna bli dömd för misshandel.
Hade Pelle istället haft för avsikt att skoja med sin vän Olle när han knuffade honom mot en snödriva men Olle ramlade in en lyktstolpe och skadade sig, hade Pelle inte haft vilja att skada Olle. I det fallet kan Pelle istället ha gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada, det vill säga Pelle har varit oaktsam i sitt agerande.