söndag 24 mars

Juridik från A till Ö: Om juridiska ord på bokstaven A

2 januari, 2019

Artikel. Avtal – anbud & accept
Vi kommer dagligen i kontakt med olika typer av avtal, till exempel när man åker buss, handlar mat eller köper en vara via internet. Avtal som begrepp är därför inte särskilt främmande, men hur ett avtal faktiskt ingås kanske du inte har reflekterat över. När och hur träffade du senast ett avtal om köp av en viss vara eller tjänst?
För att ett avtal ska träffas krävs två samstämmiga viljeförklaringar i form av ett anbud och en accept, vilket kan ske muntligen, skriftligen eller genom konkludent handlande.
Anbud innebär att någon lämnar ett erbjudande, till exempel ”Vill du köpa min bil för 200 000 kr?” Den som lämnar ett anbud, anbudsgivaren, är bunden av anbudet, under en så kallad acceptfrist. Lämnas anbudet muntligen måste den andra parten svara direkt och sker inte det är anbudsgivaren inte längre bunden av anbudet. Om anbudsgivaren anger viss tid för svar ska svaret på anbudet lämnas inom den angivna tiden.
En accept innebär att du accepterar det givna anbudet inom acceptsfristen, till exempel ”Ja, jag vill köpa din bil för 200 000 kr.” En ren accept innebär i princip att du enbart ska svara ja på erbjudandet.
Om du föreslår ytterligare villkor i ditt svar blir det en oren accept, till exempel om du lämnar ett motbud, till exempel ”Jag vill köpa din bil för 150 000 kr”.
Ett avtal kan inte slutas med ett anbud och en oren accept. Först när det finns ett anbud och en ren accept blir avtalet bindande för båda parter.
En accept som antingen lämnas för sent eller som innehåller förändringar, det vill säga en oren accept, gäller som ett nytt anbud och är bindande för den som lämnat det nya anbudet.
Ett opersonligt erbjudande som riktar sig till en vidare obegränsad krets personer är inte ett anbud, utan ett utbud. Till exempel om du vill sälja din bil på Blocket för 70 000 kr är du inte skyldig att sälja bilen till alla personer för det priset, eftersom ditt erbjudande är opersonligt och riktar sig till en obegränsad krets personer.
Anbud och accept-modellen kan tyckas krånglig, men i praktiken använder du den varje dag. Ska du till exempel köpa en tidning och butiksbiträdet säger att den kostar 20 kr (anbud) och du betalar utan att säga något (accept genom konkludent handlande) har ett avtal träffats. Ett exempel på ett transportavtal är att din sambo erbjuder sig att köra barnen till träningen (anbud), vilket du accepterar, varvid avtal ingåtts. Som ni läsare väl känner till ska avtal hållas, på latin pacta sunt servanda.

Ackord
Ordet ackord kanske i första hand för tankarna till ett musikaliskt ackord och inte ett juridiskt begrepp. Ett musikaliskt ackord är benämningen på minst två toner som klingar tillsammans.
Vissa anställda har träffat avtal om att arbeta på ackord, vilket innebär att de får en lön baserat på hur många enheter som de har producerat. Ackordslön var i början av 1900-talet vanligt förekommande inom industrin och byggbranschen. Den anställda fick då betalt till exempel utifrån hur många enheter vederbörande tillverkat, sytt eller målat.
Ordet ackord kommer från latinets accordo, vilket betyder ”att överensstämma”. I det juridiska begreppet ackord överensstämmer parternas viljeförklaringar med varandra genom att de träffar en ekonomisk uppgörelse.
Ackord är en uppgörelse om betalning mellan gäldenären, den som har en skuld, och borgenären, det vill säga fordringsägaren som ska få betalt. Uppgörelsen innebär vanligtvis att borgenärens fordran sätts ned, det vill säga minskar.
Ackord innebär typiskt sett att borgenärens fordran reduceras till viss procent av det ursprungliga fordringsbeloppet. Ackord kan antingen ske som en frivillig uppgörelse eller genom ett offentligt reglerat förfarande.
En frivillig uppgörelse mellan gäldenären och borgenären kallas ofta för underhandsackord. Vid ett underhandsackord är domstolen inte inblandad, utan uppgörelsen sker av fri vilja, i samklang, privat mellan parterna. Lite som ett musikaliskt ackord alltså.
Ett offentligt ackord genomförs genom ett i företagsrekonstruktionslagen (1996:764) reglerat förfarande. Ett företag som har betalningssvårigheter kan enligt lagen efter beslut av domstol få till stånd ett förfarande för att rekonstruera sin verksamhet. Under företagsrekonstruktionen ska en av domstolen utsedd företagsrekonstruktör undersöka om den näringsverksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas, helt eller delvis, och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för företaget att träffa ett ackord med sina borgenärer. Domstolen beslutar om offentligt så kallat ”tvångsackord” under förutsättning att en viss andel av borgenärerna röstar för ett ackord.
Jag avslutar med ett exempel på ett underhandsackord. Företag A har det svårt ekonomiskt och kan inte betala sina skulder, varför det riskerar att gå i konkurs. Företag A kontaktar därför samtliga sina fordringsägare och frågar om de kan gå med på att nedsätta sina fordringar med 25 procent. Alla fordringsägare går med på en frivillig nedsättning (underhandsackord). På så sätt får företag A en möjlighet att fortsätta sin näringsverksamhet och fordringsägarna får delvis betalt för sina fordringar.

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”