lördag 20 juli
För oseriös för att bli frimurare

För oseriös för att bli frimurare

5 december, 2018

Krönika. Jag har bott i Umeå i drygt 40 år och är rätt så bekant med den akademiska världen, näringslivet och de flesta inom politiken. Jag känner både bus och bankdirektör, men någon ordensbroder har jag inte blivit. Förmodligen för att jag är för oseriös?

Jo förresten, för några år sedan blev jag kallad till ett sällskap som kallar sig Muntra gubbar. Det är ett lustigt gäng gubbar som driver med de andra mer seriösa ordnarna när de äter middag, snapsar, sjunger och vitsar. Mer kan jag inte avslöja, ty jag har avsvurit tystnadslöfte. Vad som händer om jag bryter mot reglerna vet jag inte. De kanske kommer och kittlar mig?

Det stora avslöjandet
För något år sedan avslöjade VK och andra lokala media vad Frimurarna här i Umeå sysslade med. Ja, om en del av deras verksamhet kan man läsa på Frimurarnas egen hemsida. De äger sitt stenhus på Skolgatan och har en flagga med ett rött kors på taket. De har tillgångar för drygt sju miljoner och hade år 2017 en årsomsättning på drygt två miljoner.
Det avslöjandet handlade om var att bland medlemmarna finns högt uppsatta politiker, ämbetsmän och akademiker och misstankarna gick ut på att brödraskapet höll ihop i sin fraternisering även utanför denna stenkåk. Hemliga handslag, tysta överenskommelser, favoriseringar vid tjänstetillsättningar. I några av reportagen trädde avhoppare fram och intygade att det nog var på det viset. Men bröderna, vare sig de var socialdemokrater, miljöpartister eller moderater, hävdade att det inte var på det viset. ”Det är ingen hemlighet att vi är frimurare,” sa moderate riksdagsmannen Edward Riedl och hans partivän kommunalrådet Anders Ågren. ”Vi kan skilja på frimureriet och politiken.” Anders Ågren gick dock ut senare på sin facebooksida och deklarerade i samband med kyrkovalet att han utträtt ur Svenska kyrkan som var för vänstervriden och svor all sin tilltro till frimureriet. Ett personligt politiskt utspel?

Förtroenden och tystnadslöften
Du kan aldrig själv söka inträde i ett ordenssällskap. Du rekommenderas in av redan etablerade medlemmar. Jag vet dock några som gärna vill komma in i sällskapen. De vill få kontakter, skynda på karriären eller träffa några av samhällets stöttepelare. Kanske de även vill vara del av historien, underordna sig traditioner som sträcker sig tillbaka till 1800-talet med riter och annat. Stiga i graderna och uppnå ett högre andligt tillstånd? Ja vissa uttrycker att det faktiskt är så. Medlemmar i frimurarna har berättat för mig att de fått hjälp i personliga kriser i denna manliga gemenskap. Alla har ju avgett sina tystnadslöften så ingen kommer att avslöja det som sägs i denna avskildhet. Andra tycker att det är kul att komma hemifrån ibland. Äta frukost där, umgås en onsdag och äta en bit mat tillsammans eller förkovra sig vid bardisken med groggar till självkostnadspris. Ja i sanning ska sägas att det även finns nyktra loger i stan. Nykterhetslogerna har en lång tradition här i Umeå.

Odd Fellows och Rebeckor
Några gubbar från Odd Fellows brukar titta in till kvarterspuben Lottas och ta en öl innan de gemensamt går till logen sin. Ja, nu hörde jag att de skaffat stambord på Harrys. De ät grannar till mig och sitter även de i eget hus som ligger vägg i vägg med Frimurarna. Deras kvinnliga motsvarighet ”Rebeckorna” håller också till hos Odd Fellow. Jag ser dem ibland komma finklädda för att ha sina fester. Även de är en orden som delar ut förtjänsttecken och ägnar sig åt välgörenhet. Även de kanske kan räknas in i Umeås borgerlighet som trivs med sina traditioner. Ja inte mig emot. Det finns ju även Lions och Rotary här stan men inte heller där är jag medlem. Krönikören Karlsson trivs nog bäst i öppna sällskap. Och kanske lika bra det!

Ja du Nicklas: Bill Gates och hans hustru är omåttligt rika och delar ut pengar till välgörenhet. Nu säger vi att det var du som hittade på Microsoft, Apple osv. Nu får du ge bort pengar vart du vill. Vilka har gjort sig förtjänta?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.