lördag 24 augusti

Advokaten Agneta: Om konsuments rätt vid fel i vara

5 december, 2018

Artikel. Hej Agneta,
Vi köpte för en månad sedan ett nytt vackert golv från ett rikstäckande företag. Säljaren sa att golvet var ett underhållsfritt kvalitetsgolv. Nyligen upptäckte vi dock flera mörka fläckar i golvet som vi inte får bort. Vi vände oss därför till säljaren som påstår att vi har orsakat fläckarna eftersom vi inte har följt skötselråden. Vi fick dock aldrig några särskilda instruktioner om hur golvet skulle skötas. Vad kan vi göra?
Hälsningar
Anna och Emanuel

Hej,
Tack för er fråga angående fel i ert golv.
När ni köpt golvet från ett Företag och agerat som konsument ska konsumentköplagen tillämpas. Om problemen orsakats av fel av ett företag vid golvläggningen, är däremot konsumenttjänstlagen tillämplig. Konsumenttjänstlagen tillämpas vid tjänster, medan konsumentköplagen tillämpas vid köp av lös sak.
Huvudregeln är att det är den som bär risken för varan som ansvarar för att varan inte förstörs, kommer bort, försämras eller minskar. Utgångspunkt är att Företaget bär risken fram till dess att varan har avlämnats till köparen. Vid avlämnandet övergår risken i stället till konsumenten.
Den som kör hem sin nya TV i bilen kan alltså inte vända sig mot Företaget om TV:n skulle råka välta och gå sönder vid en hastig sväng. Samtidigt behöver den som köpt en ny TV till exempel inte betala för TV:n om lagret där TV:n står brinner ner natten innan TV:n ska levereras.
Eftersom golvet finns hemma hos er bär ni risken för att det förstörs. Företaget har som utgångspunkt inte ansvar för att golvet har skadats. Om det är så att fläckarna i golvet beror på att det var ett fel redan innan golvet installerades hos er kan bedömningen dock bli en annan. Företaget ansvarar nämligen för fel som fanns innan avlämnandet även om felet skulle visa sig senare.
Det är i sammanhanget viktigt att framhålla att en vara inte behöver ha ett fysiskt fel, till exemepel vara trasig eller inte fungera som den ska, för att den ska anses felaktig enligt konsumentköplagens regler. Fel kan också föreligga om golvet inte levereras med de anvisningar som behövs för dess användning och skötsel.
Om golvet köptes utan till exempel en bruksanvisning eller annan instruktion som talar om att golvet ska behandlas på ett särskilt sätt kan bedömningen bli att golvet kan anses felaktigt. En helt annan situation är det däremot om ni har fått särskilda instruktioner om dess skötsel, men inte tagit hänsyn till dem, i så fall kan ni inte göra gällande fel mot Företaget.
Förutom ansvaret att leverera golvet med lämpliga bruksanvisningar har Företaget också en skyldighet att på eget initiativ lämna upplysningar om golvets egenskaper och användning före köpet. Om Företaget vet att varan har vissa egenskaper som konsumenten normalt bör kunna räkna med att få vetskap om är golvet felaktigt om Företagets underlåtenhet att lämna upplysningen påverkat konsumenten i valet av att köpa varan.
Vilka uppgifter som omfattas av Företagets upplysningsplikt avgörs efter omständigheterna i varje enskilt fall, men konsumenten ska normalt kunna räkna med att bli upplyst om begränsningar i varans användbarhet. Detta gäller särskilt om varan avviker från vad som är normalt för liknande varor. Företaget ska vidare upplysa konsumenten om vilka risker som är förenade med varans användning.
En viktig förutsättning för att kunna hävda att det är fel i vara är att reklamera. Om du som konsument inte reklamerar felet inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet, förlorar du rätten att hävda fel i vara. Det räcker inte med att du i allmänna ordalag uttrycker ditt missnöje, utan en tydlig reklamation måste ske.
Bedöms golvet var fel på grund av att Företaget inte upplyst er om de särskilda skötselråden har ni, eftersom ni har reklamerat, rätt att kräva att Företaget avhjälper felet eller levererar ett nytt golv. Företaget är dock inte skyldigt att reparera eller leverera ett nytt golv till er om det skulle blir oskäligt kostsamt. Kan avhjälpande eller omleverans inte ske har ni i stället rätt till prisavdrag, eller om felet är av väsentlig betydelse rätt att häva köpet.
Om ni inte fått någon information om att golvet krävde särskild skötsel kan ett fel föreligga. Eftersom felet visade sig inom sex månader från avlämnandet av golvet så är utgångspunkten att felet fanns när ni köpte golvet.
Om Företaget har lämnat en garanti om att golvet till exempel är underhållsfritt så anses det utgöra fel om golvet inte är underhållsfritt. Det är Företaget som måste bevisa att ni vanvårdat golvet eller på något sätt brukat golvet onormalt för att garantin inte skall vara gällande.
Om fel föreligger och Företaget inte anser att ni har rätt till avhjälpande, prisavdrag eller ett nytt golv kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som avgör tvister mellan konsumenter och företag. ARN:s rekommendationer är inte bindande för Företaget, men cirka 80 procent av företagen följer dessa.
Har ni ytterligare frågor bör ni anlita en advokat som kan få del av all information och beakta alla omständigheterna i ert enskilda fall.
Jag avslutar med ett citat om sakers värde. ”Allting är så mycket värt som köparen betalar för det”.

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer