lördag 20 juli
Världens byggnader: Pyramiden i Cholula

Världens byggnader: Pyramiden i Cholula

7 november, 2018

Artikel. Pyramider förknippar nog de flesta främst med Egypten, men denna sorts byggnader finns över hela världen. Och den största hittar man i Mexiko.

En pyramid är en byggnad, normalt med en kvadratisk bas och med sidor som sluttar inåt och möts i samma punkt. Den stora pyramiden i Cholula i Mexiko, även kallad Tlachihualtepetl, anses vara den största pyramiden i världen. Cheopspyramiden är förvisso mer än dubbelt så hög, men sett till volym är pyramiden i Cholula nummer ett.
Konstruerandet påbörjades cirka 300 år f kr, och pyramiden och området, som tros ha fungerat som ett religiöst centrum, byggdes på under århundradena.
Under 700-talet övergavs pyramiden. När de spanska erövrarna kom till området på 1500-talet hade den täckts av jord och växtlighet och liknade ett berg – Tlachihualtepetl ska för övrigt betyda just ”människoskapat berg”. Spanjorerna uppförde en kyrka på toppen av berget/pyramiden i slutet av 1500-talet, och denna kyrka står kvar än idag.
Det var först i slutet av 1800-talet som pyramiden återupptäcktes, och under 1900-talet skedde flera utgrävningar och undersökningar av pyramiden och det närliggande området. Idag är platsen ett populärt turistmål.
Ävern om Guinness rekordbok listar pyramiden som den största i världen råder viss oenighet kring om den verkligen är det. Dels är det oklart om den understa delen är en del av konstruktionen eller en naturlig förhöjning, dels påstås det finnas en större pyramid i Bosnien; denna anser dock en i stort sett enig forskarkår vara ett naturligt skapat berg och inget annat.

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.