lördag 20 juli
Enkla åtgärder för ett säkrare hem för små barn

Enkla åtgärder för ett säkrare hem för små barn

7 november, 2018

Artikel. Små barn är underbara, men också väldigt nyfikna. Nyfikenheten kan i värsta fall leda till olyckor i hemmet om föräldrarna inte har uppsikt när småttingarna undersöker allt de kommer åt. Här är några tips på hur man gör hemmet barnsäkert.

Varje år skadas 60 000 barn mellan noll och sjutton år i hemmet så pass allvarligt att det är nödvändigt att söka akut vård. Att ha bättre uppsikt och att barnsäkra hemmet är enkla och viktiga åtgärder för att minska olyckor bland små barn. De flesta olyckorna sker i köket, badrummet och sovrummet, visar statistiken.
– En vanlig orsak till fallolyckor är att barnet rullar av skötbordet. Eftersom många barn ligger på skötbordet flera gånger varje dag är det lätt att glömma bort hur viktigt det är att aldrig släppa uppsikten över barnet ens för några sekunder, säger Alexandra Gahnström, försäkringsexpert hos Trygg-Hansa.
Ofta har man skötbordet i badrummet där hårda klinkergolv är vanliga. Vet man att man kommer behöva släppa uppsikten kan det vara en bra idé att istället byta på golvet.
Barn är nyfikna och utvecklingen går fort. De lär sig genom att undersöka och pröva sig fram och vill gärna härma mamma och pappa, och också laga mat eller byta lampa. När barnet lär sig stå och gå når det upp till fler saker som kan välta och det blir fler saker barnet kan klättra upp på – och ramla ner från. Att fästa bokhyllorna mot väggen, skaffa hällskydd till spisen och skydda eluttagen är enkla men viktiga åtgärder för att minska risken för skador.
JONNY BERGGREN

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.