onsdag 16 januari

Advokaten Agneta: Om ansvar för hundar

7 november, 2018

Artikel. Hej Agneta,
Min granne har två hundar som han inte har någon koll på. Hundarna springer lösa på gården och jag är rädd att de ska hoppa på mig någon dag när jag går förbi grannens hus. Det har även hänt att hundarna gått in på min gård och gjort sina behov och grävt gropar i gräsmattan. Det blev skador i gräsmattan så jag blev tvungen att köpa jord och gräsfrön för att laga groparna. Vad har grannen för ansvar för hundarna. Kan jag få ersättning för skadorna?
Hälsningar
Hans

Hej,
Tack för din fråga angående hundägares ansvar över sina hundar.
Hunden är människans bästa vän, men hunden kan orsaka skador och problem om ägaren inte håller hunden under tillräcklig tillsyn. Det finns därför en särskild lag som reglerar hundägares ansvar, lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Syftet med lagen är att förstärka skyddet mot skador och andra avsevärda olägenheter som orsakas av hundar eller katter.
Hund- och kattägare ska enligt lagen ha sådan tillsyn över och sköta djuren på det sätt som behövs för att förebygga skador. Djurägaren har alltså ansvaret för att hunden eller katten inte orsakar problem för omgivningen.
Vissa bestämmelser i lagen gäller för både hund- och kattägare, medan andra bestämmelser endast gäller för hundägare. Det krävs därmed mer tillsyn över en hund än en katt.
Dessutom finns det för hundar särskilda regler om hur hunden ska hållas i skog och mark. Under perioden 1 mars till 20 augusti ska hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att springa lös i marker där det finns vilt. I princip ska hunden vara kopplad när den vistas i skog och mark under denna period. För att hunden ska få vara lös krävs det att den håller sig i innehavarens omedelbara närhet och är så väldresserad att hunden direkt kommer på inkallelse.
Under övrig tid på året ska hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja eller driva vilt, om det inte sker i samband med jakt. Under hösten och vintern är alltså tillsynskravet mindre strängt, men hundägaren måste ändå ha fullständig kontroll över hunden när den vistas i skog och mark.
Enligt ordningslagen kan kommuner i sina lokala föreskrifter ha regler för vad som gäller för hundar som vistas på offentlig plats. Vad som gäller i Umeå kommun kan du se på kommunens hemsida, www.umea.se.
Om hundägaren eller den som tar hand om hunden brister i skötsel eller tillsyn över hunden får länsstyrelsen meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Föreläggandet kan till exempel vara att hunden ska hållas kopplad eller bära munkorg vid vistelse utomhus. Ett förbud kan till exempel vara att hunden inte får vistas i hundgård nattetid.
Kvarstår problemet trots länsstyrelsens förbud eller föreläggande kan hunden omhändertas. Brister hundägaren allvarligt i sin tillsyn över hunden kan Länsstyrelsen meddela ett hundförbud.
Du skriver att du är rädd att din grannes hundar ska skada dig. Enligt lagen föreligger ett strikt ansvar för skador orsakade av hundar. Strikt ansvar innebär att hundens ägare eller innehavare blir skadeståndsskyldig oavsett om personen själv har varit oaktsam eller vållat skadan.
Skadeståndsansvaret gäller för hundens ägare eller innehavare, vilket innebär att skadeståndsansvaret även kan drabba till exempel en fodervärd eller den som lånat hunden för att använda hunden vid jakt. Om den som skadats har medverkat till skadans uppkomst, till exempel genom att provocera hunden, kan skadeståndet jämkas, det vill säga bestämmas till ett lägre belopp.
Blir du skadad av grannens hundar kan du alltså ha rätt till skadestånd från din granne. Även om hundägare är skyldiga att ha sin hund under tillsyn och ansvarar för hunden bör du alltid vara försiktig med okända hundar då du aldrig vet hur hunden kan komma att reagera.
I din fråga skriver du också att grannens hundar har orsakat skador på din gräsmatta. Hundägarens strikta skadeståndsansvar medför att grannen ska ersätta dig för kostnaderna för att åtgärda skadorna. Fråga kan dock uppstå om du kan bevisa att det är hundarna och inte något annat djur som grävt groparna.
Bestämmelsen om hundägares strikta skadeståndsansvar gäller däremot inte för skador som har orsakats av en tjänstehund vid polisen eller försvarsmakten, om hunden användes i tjänsten för att upprätthålla ordning och den skadelidande betedde sig på ett sådant sätt att ingripandet var motiverat.
Sammanfattningsvis är din granne skyldig att ha sådan tillsyn över och sköta sina hundar på det sätt som krävs för att förebygga skador. Skulle det vara så att grannen brister i denna skyldighet kan länsstyrelsen meddela förbud eller förelägganden. Din granne har ett strikt skadeståndsansvar för skador som orsakats av hundarna, oavsett om det är person- eller sakskador. Har du fler frågor rekommenderar jag dig att ta kontakt med en advokat som kan beakta omständigheterna i ditt enskilda fall.
Som framgår ovan är det ägaren och inte hunden som är ansvarig. Svenska kennelklubbens kampanj ”Skäll inte på hunden” innehåller tolv smarta regler för hundägare, med andra ord vett och etikett för hundägare. Du finner reglerna på www.skk.se.
Jag avslutar med ett citat om vår bästa vän. ”Av en hunds vänlighet kan man lära sig hur människan borde vara”.

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer