lördag 20 juli
Bilar från A till Ö: Ceed – närodlat formgivningsfrö

Bilar från A till Ö: Ceed – närodlat formgivningsfrö

31 oktober, 2018

Artikel. Fröet till Kia-modellen Ceed såddes kanske i biltillverkarens hemland Sydkorea, men skörden skedde i Europa. Bilen konstruerades och ritades i Tyskland och Italien. Formgivare var bland andra en fransman, en svensk, en tysk och en ungrare. Och slutligen sätts bilen samman i Slovakien, så Ceed är sannerligen europeisk.

Kia-modellen cee’d kom 2006 och modellnamnet användes fram till i år, då det byttes ut mot Ceed. Enligt Kia har bilen konstruerats uteslutande för europeiska vägar och för europeiska köpare. Och det europeiska inte bara förekommer, utan också återkommer, i namnet. Båda E:na i Ceed står nämligen för olika böjningsformer av det engelska namnet på vår världsdel. Enligt Kia är namnet en förkortning av orden Community of Europe, European Design (på svenska ”Europeiska gemenskapen, europeisk formgivning”).
Då blir man förstås nyfiken på vad det gamla namnet, cee’d (skrivet med endast små bokstäver och med apostrof mellan E:et och D:et) var en förkortning av. Kia vill inte svara på frågor om detta, men motorjournalisten Gavin Green – som tycker att bilen är bra men namnet dåligt – påstår i den brittiska biltidningen CAR Magazine att bakgrunden till apostrofen skulle vara att Kias chefsdesigner, fransmannen Gregory Guillaume, bestämde att det sydkoreanska bilmärkets mycket europeiska bil skulle få sitt namn från den franska förkortningen för det som på svenska brukar kallas Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Ett E för mycket
Den som kan sina franska förkortningar på sina fem fingrar vet att de (förkortningarna alltså, inte fingrarna) ofta förefaller vara vända bakochfram, vilket framför allt beror på att fransoserna – till skillnad från vad som är brukligt i germanska språk – sätter substantivet först och låter det följas av det eller de adjektiv som beskriver substantivet. Det som på engelska brukar förkortas EEC (European Economic Community) blir på franska således CEE (förkortning av Communauté économique européenne). Enligt Gavin Green lade Gregory Guillaume sedan till förkortningen ED (som stod för European Design) i bilens namn. Den fullständiga förkortningen blev då CEEED eller, om man som Kia föredrar att skriva det med gemener: ceeed. Men eftersom ceeed enligt Green skulle ha varit ”ett ännu dummare namn” bestämde Guillaume att ett E skulle ersättas av en apostrof. Men man kan förstås ana att ett annan avsikt med apostrofen var att få bilens namn att ”sticka ut” lite från andra modellnamn. Och att apostrofen senare togs bort berodde kanske på att Kia tröttnade på näsvisa typer som envisades med att ringa och skicka e-post för att fråga vad apostrofen stod för.

Europeisk form
En annan sak man skulle vilja fråga Kia om är om det finns en särskilt ”europeisk” formgivning. Kanske menar Kia att detta innebär att formgivningen skedde i Europa eller att formgivarna kom från Europa. I så fall har företaget faktiskt fog för att säga att cee’d och Ceed är exempel på sådan formgivning. Chefsdesignern kom som sagt från Frankrike och samarbetade med den ungerska formgivaren Miklós Kovács när den första generationens cee’d togs fram. Senare generationer av cee’d och Ceed ritades av tysken Peter Schreyer.
En annan formgivare som var viktig för projektet kom från Sverige och hette Pontus Fontaeus. Att detta med europeisk design var viktigt för Kia visar sig i den titel som Fontaeus anger att han hade under sin tid på Kia. Enligt Fontaeus meritförteckning på yrkesnätverket Linkedin var han nämligen Advanced European Design Manager, vilket skulle kunna översättas med ”direktör för avancerad europeisk formgivning”. Han var också ansvarig för formgivningen av de tre konceptbilar som Kia presenterade på bilsalongerna i Genève och Frankfurt 2006-2007; cee’d, pro_cee’d och ex:cee’d.
Enligt vissa källor är det Kias avsikt att den som hör namnet Ceed ska associera till det engelska ordet seed, som betyder frö. Eftersom Kia valt att inte svara på mina frågor om namnet har jag inte kunnat få detta bekräftat. Uppenbart är dock att biltillverkaren låtit ordlekar få en viktig roll i namngivandet av de olika bilarna. Det engelska ordet proceed betyder bland annat ”fortsätta”, ”gå framåt” eller ”fortsätta på sin väg”. Och exceed betyder bland annat ”överdriva” eller ”vara bäst”. Att man även i dessa fall stoppat in olika skiljetecken i namnen stöder möjligen hypotesen att apostrofen i cee’d inte hade någon annan funktion än att vara ett tecken som skiljer Kia-namnet från bilnamnsmängden.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.