lördag 20 juli

Advokaten Agneta: Om medlemskap i bostadsrättsförening

24 oktober, 2018

Artikel. Hej Agneta!
Vår pappa ska flytta till äldreboende och han vill nu ge sin bostadsrätt till mig och min bror. Vi tycker båda om att åka till Umeå och hälsa på släkt och vänner, varför det vore praktiskt att ha boende i Umeå. Dessutom är det mest rättvist att vi båda syskon kan få äga bostadsrätten tillsammans. Styrelsen i bostadsrättsföreningen har preliminärt sagt till vår pappa att medlemskap inte kommer att beviljas. Vad gäller?
Med vänlig hälsning
Lena och Lars

Hej,
Tack för din fråga om överlåtelse av andelar bostadsrätt och medlemskap i bostadsrättsförening.
När du bor i en bostadsrätt och är medlem i bostadsrättsföreningen kallas du för bostadsrättshavare. Att bo i en bostadsrätt och vara bostadsrättshavare skiljer sig från att vara hyresgäst och bo i en hyresrätt.
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och som sedan upplåter lägenheterna till nyttjande mot ersättning. Vid köp av en bostadsrätt är det en nyttjanderätt som förvärvas, alltså rätten att bo i en viss lägenhet under en obestämd tid. Lägg därför märke till att det inte är själva lägenheten du förvärvar.
I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse. Styrelsen ansvarar bland annat för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Om du vill läsa mer om bostadsrättsföreningars organisation har jag berört frågan i en tidigare artikel, ”Om bostadsrättsförenings organisation”, vilken du finner på www.bilobostad.se och på Advokatbyrån Nywas hemsida www.nywa.nu/bil-bostad/. I sammanhanget kan noteras att det per 2018-07-01 har skett vissa förändringar i bostadsrättslagen.
Du skriver att du och din bror ska få 50 procent var av bostadsrätten i gåva av er pappa. När en bostadsrätt ska överlåtas ska, precis som ni gjort, ett gåvobrev upprättas med givare, gåvomottagare, lägenheten och andelen 50 procent angiven. Gåvobrevet ska undertecknas av båda parter och bör bevittnas.
Som gåvomottagare ska ni ansöka om medlemskap. Styrelsen beslutar därefter om ni kan godkännas som medlemmar i föreningen. Om medlemskapet inte beviljas av styrelsen blir gåvan ogiltig och ni kan inte nyttja lägenheten.
Styrelsen kan inte neka någon medlemskap i föreningen, om villkoren för medlemskap i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta den sökande som bostadsrättshavare.
I föreningens stadgar kan det finnas villkor som måste uppfyllas för att någon ska antas som medlem i föreningen. Vissa stadgevillkor är inte tillåtna, till exempel att kräva visst medborgarskap, inkomst eller förmögenhet. För det fall att stadgevillkoret är oskäligt är det utan verkan.
Trots att det i föreningens stadgar inte får uppställas villkor på till exempel viss förmögenhet eller inkomst får styrelsen neka en sökande medlemskap i föreningen om det bedöms att personen inte kommer klara av sina åtaganden mot föreningen, till exempel att betala avgiften. Villkor som är sakligt motiverade utifrån föreningens ändamål är tillåtna. Ett sådant villkor är till exempel viss lägsta ålder på medlemmarna när föreningens ändamål är att tillhandahålla seniorboende.
Huvudregeln, enligt 2 kap 6 § bostadsrättslagen (1991:614), är att den som förvärvat en andel i en bostadsrätt får vägras inträde i föreningen, om annat inte bestämts i föreningens stadgar. Det sagda gäller dock inte för makar och sambor som har rätt till medlemskap vid andelsförvärv i en bostadslägenhet.
Även om föreningens stadgar inte uppställer något förbud mot andelsägande får styrelsen ändå neka den som förvärvat andel i föreningen medlemskap. En helt annan situation är det däremot om andelsägande uttryckligen tillåts i föreningens stadgar, då får medlemskap inte nekas på grund av andelsägandet.
Jag föreslår att ni tar kontakt med styrelsen i den aktuella bostadsrättsföreningen och ber att få del av föreningens stadgar. Bostadsrättsföreningens stadgar finns även registrerade hos Bolagsverket och du kan beställa dem hos Bolagsverket, på deras hemsida www.bolagsverket.se.
Svea hovrätt har i två beslut behandlat en liknande frågeställning som i ert fall. I båda målen nekades två syskon medlemskap i en bostadsrättsförening när de förvärvat varsin andel av en bostadsrätt. Svea hovrätt ansåg att bostadsrättsföreningen hade rätt att neka syskonen medlemskap. Det bör betonas att hovrättens beslut inte är prejudicerande och därför kan det ske en annan bedömning av en annan domstol i något annat fall.
Sammanfattningsvis beror svaret på er fråga främst på vad som anges i bostadsrättsföreningens stadgar. Lagen uppställer inte något förbud mot andelsägande, men anger att andelsägaren får vägras inträde i föreningen, om inte annat framgår av stadgarna. Uppställer bostadsrättsföreningens stadgar inget förbud mot andelsägande kan styrelsen besluta om att du och din bror ska beviljas medlemskap i föreningen, om ni uppfyller övriga stadgevillkor. Avslår styrelsen er ansökan om medlemskap kan beslutet överklagas till hyresnämnden.
Har ni ytterligare frågor råder jag dig att ta kontakt med en advokat som kan hjälpa er i ert enskilda ärende.
Jag avslutar med ett citat om det viktiga hemmet. ”Det finns bara ett ställe som är hemma. Det är där en människa känner sig trygg”.

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.