tisdag 19 februari

Advokaten Agneta: Om skriftligt avtal vid telefonförsäljning

10 oktober, 2018

Artikel. Hej Agneta!
Vad gäller vid ett muntligt avtal som en telefonförsäljare påstår att jag har ingått? Säljaren ringde upp mig och berättade om ett abonnemang på kosttillskott i tolv månader, men jag beställde inte något. Telefonförsäljaren säger nu att avtal träffats per telefon och att jag måste betala för kosttillskottet. Vad gäller, mitt ord eller säljarens?
Hälsningar
Lukas

Hej,
Tack för din fråga om muntliga avtal som ingås per telefon. Avtal kan ingås både skriftligen och muntligen. Huvudregeln är att muntliga avtal är giltiga, om inte lagen särskilt anger något annat.
För vissa typer av avtal finns det i lag angivet formkrav som måste vara uppfyllda för ett giltigt avtal. Till exempel måste avtal som avser köp av fastighet eller bostadsrätt upprättas skriftligen.
Om du köper till exempel en begagnad cykel på Blocket är det muntliga avtalet bindande. Det är dock alltid säkrast med ett skriftligt avtal, eftersom ett muntligt avtal kan vara svårt att bevisa. Blir du och säljaren oense om något står ord mot ord och det blir då svårt att bevisa vad som gäller i ert muntliga avtal. Dessutom kan det vara svårt att minnas alla detaljer som ni diskuterade och vad som egentligen överenskoms.
Av din fråga framgår inte vilket datum som telefonförsäljaren påstår att avtalet ingicks. Avtalsdagen har betydelse eftersom det införts nya regler som gäller från den 1 september 2018. De nya reglerna medför att det inte längre är möjligt att ingå muntligt avtal med en försäljare per telefon.
Bakgrunden till ändringen i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal är att det konstaterats brister i konsumentskyddet. Tidigare kunde avtal med konsument ingås muntligt per telefon, varvid ibland tvist uppkommit om avtal överhuvudtaget ingåtts samt om vilseledande eller andra omständigheter vid det påstådda avtalet tillkomst. Det har av den anledningen riktats många klagomål mot telefonförsäljare. Syftet med lagändringen är alltså att öka konsumentens trygghet.
Regler har införts om ytterligare information som en telefonförsäljare ska lämna till konsumenten. En telefonförsäljare måste i början av samtalet informera konsumenten om vem som är näringsidkare, nedan kallat ”Företaget”, vad som är syftet med telefonsamtalet, sitt namn och sin relation till Företaget.
Bestämmer du dig för att ingå ett avtal med Företaget ska telefonförsäljaren efter samtalet lämna sitt erbjudande i en skriftlig handling. Efter samtalet ska även du skriftligen bekräfta att avtalsvillkoren är i enlighet med överenskommelsen per telefon. Bekräftelsen kan lämnas i pappersform, per sms, genom e-post eller elektroniskt genom att du till exempel kryssar för ett svarsalternativ om att du accepterar alla villkoren i avtalet. Skriftlighetskravet är ett formkrav, vilket måste vara uppfyllt för att ett bindande avtal ska uppstå, annars är avtalet ogiltigt.
Lagen gäller dock endast när Företaget på eget initiativ, oombett, ringer dig i egenskap av konsument i syfte att sälja en vara eller tjänst. Om det däremot är du som konsument som kontaktar Företaget för att ingå ett avtal per telefon gäller inte de nya skyddsreglerna. Detsamma gäller om du har bett Företaget att kontakta dig i syfte att ingå ett avtal per telefon. Det spelar, i sammanhanget, ingen roll om du sedan tidigare är kund hos Företaget.
Vid distansavtal ska Företaget bland annat ge konsumenten information om:
1. Företagets namn, organisationsnr, telefonnr, adress och e-post
2. Varan eller tjänstens egenskaper
3. Varan eller tjänstens pris
4. Kostnader för leverans, porto och andra tillkommande kostnader
5. Kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används
6. Betalningsvillkoren
7. Handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska lämna
8. Konsumentens rätt att reklamera och hur reklamation kan göras
9. Ångerrätt
10. Konsumentens skyldigheter vid utövande av ångerrätt
11. Konsumentens ersättningsskyldighet i vissa fall
12. Garantier eller liknande utfästelser samt assistans och service
13. Företagets uppförandekoder och hur konsumenten kan få del av dem
14. Avtalets löptid
15. Kortaste giltighetstid för konsumentens skyldigheter enligt avtalet
16. Villkoren för att säga upp avtalet
17. Funktionen hos digitalt innehåll, tekniska skyddsåtgärder samt vilken maskin- och programvara som krävs
18. Om tvist kan prövas utanför domstol
Svaret på din fråga beror på en rad olika omständigheter, bland annat när telefonförsäljaren påstår att avtal träffats. Som framgår ovan är muntligt avtal bindande före den 1 september 2018, men därefter krävs en skriftlig bekräftelse på avtalet. Om telefonförsäljaren oombedd har kontaktat dig efter den 1 september 2018 är det av betydelse om du skriftligen har bekräftat avtalet.
Om du är osäker på om du är bunden av avtalet bör du kontakta konsumentvägledare eller advokat som kan ta del av alla specifika uppgifter i ditt enskilda fall.
Även om lagändringen har till syfte att stärka konsumentskyddet vid telefonförsäljning är det viktigt att du alltid läser igenom alla slags avtal innan du skriver under, så du kan överväga för dig ofördelaktiga villkor.
Kom ihåg att det som verkar vara för bra för att vara sant, oftast också är det.

AGNETA GUSTAFSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven D

Artikel. Dolus
Inom juridiken finns en mängd olika lagar som brukar delas in i olika rättsområden, till exempel avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, familjerätt och skadeståndsrätt. Straffrätten avser gärningar som statsmakten vill förhindra, det vill säga brott och deras påföljder såsom fängelse, böter eller villkorlig dom.
För att kunna döma någon för ett straffrättsligt brott är det viktigt att utreda om personen har begått gärningen uppsåtligen. Med uppsåt menas att personen som begått brottet ska ha förstått vad personen gjort och handlat med vilja. Inom juridiken används ibland det latinska begreppet dolus som en synonym för uppsåt.
Har personen inte haft uppsåt att utföra den brottsliga gärningen kan personen inte heller bli dömd för ett uppsåtligt brott, till exempel mord. Om det är ett så kallat oaktsamhetsbrott, till exempel vållande till annans död, krävs inte uppsåt utan istället krävs att personen varit oaktsam, ett begrepp jag beskrivit i förra krönikan om culpa. Se härom www.nywa.nu eller www.bilobostad.se.
Skillnaden mellan ett oaktsamhetsbrott och ett uppsåtligt brott kan förklaras genom följande exempel. Pelle och Olle är på väg hem från krogen en kväll. Pelle blir arg på Olle och knuffar in Olle i en lyktstolpe, varpå Olle skadar sig. I en sådan situation har Pelle haft vilja att skada Olle och kan därför anses ha haft uppsåt med sin handling, varför han skulle kunna bli dömd för misshandel.
Hade Pelle istället haft för avsikt att skoja med sin vän Olle när han knuffade honom mot en snödriva men Olle ramlade in en lyktstolpe och skadade sig, hade Pelle inte haft vilja att skada Olle. I det fallet kan Pelle istället ha gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada, det vill säga Pelle har varit oaktsam i sitt agerande.