onsdag 26 juni

Om juridiska begrepp på bokstaven L

Artikel. Vad är ledningsrätt?
För att alla ska få tillgång till nödvändiga samhällsfunktioner som el, fjärrvärme, olja, gas, vatten, avlopp, telefoni och sist men inte minst internet, behöver ledningar dras fram. Som kuriosum är det svenska elnätet så långt att det skulle gå att snurra drygt 14 varv runt jorden.
För att kunna dra fram ledningar för allmännyttiga ändamål behöver ledningsägaren ofta tillgång till stora markområden, ibland inom tusentals olika fastigheter över hela Sverige. Det kan vara både svårt och tidskrävande att komma överens med alla berörda fastighetsägare, där vissa kanske motsätter sig att ledning dras över deras fastighet. Därför finns det i ledningsrättslagen möjlighet att ansöka om ledningsrätt hos lantmäterimyndigheten.
Med ledningsrätt kan ledningshavaren få rätt använda den mark som behövs för en ledning, även om fastighetsägaren motsätter sig detsamma. Speciellt för ledningsrätt är att den gäller utan tidsbegränsning och kan knytas antingen till en ledningshavare, till exempel ett elnätsbolag, eller en fastighet. Ledningsrätten gäller längs hela ledningens sträckning och påverkas inte av att marken får nya ägare eller att fastighetens gränser ändras.
Vid upplåtelse av ledningsrätt är det vanligt att enskilda fastighetsägares rättigheter ställs mot tungt vägande allmänna intressen, eftersom ledningsrätt enbart ges för allmännyttiga ledningar. Till skydd för fastighetsägaren finns dock i ledningsrättslagen flera omständigheter som lantmäterimyndigheten ska beakta i beslutet om ledningsrätt. Bland annat måste fördelarna med ledningsrättsupplåtelsen överväga olägenheterna. Vidare bör ledningen anläggas så att den orsakar så lite skada som möjligt, till exempel bör ledningar inte dras för nära bostadshus. Fastighetsägaren har rätt till ekonomisk kompensation för den värdeminskning på fastigheten som ledningen orsakar.
Sammanfattningsvis är ledningsrätt en rättighet att anlägga allmännyttig ledning på andras fastigheter som ledningsrättshavaren får efter särskilt beslut.